Skip to main content

Detoxification of waters for their recycling and potabilisation by solar photocatalysis in semi-arid countries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystanie tlenu jednoatomowego do dezynfekcji wody pitnej

W ramach projektu AQUACAT opracowano metodę dezynfekcji wody z wykorzystaniem jednoatomowego tlenu jako środka bakteriobójczego. Zespół opracował też nową rodzinę fotosensybilizatorów, które pomogą w produkcji tlenu jednoatomowego.

Technologie przemysłowe

Większość przypadków wystąpienia chorób układu pokarmowego ma miejsce na obszarach wiejskich krajów rozwijających się, gdzie źródła wody pitnej mogą nie być łatwo dostępne. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, w ramach projektu AQUACAT opracowano tani, łatwy w utrzymaniu system oczyszczania wody przez fotokatalizę. Technologia opiera się na świetle słonecznym, które wytwarza rodniki hydroksylowe oraz tlen jednoatomowy, wysoce reaktywny typ cząsteczek tlenu, które mogą zabijać bakterie. W ten sposób można wykorzystać światło słoneczne do oczyszczania wody pitnej. W ramach projektu AQUACAT opracowano nowe formy fotosensybilizatorów. Te związki chemiczne przed transferem energii do innych cząsteczek pobudzane są światłem, dzięki czemu mieszanina staje się bardziej czuła na światło. Fotosensybilizatory oparte są na związkach poliazy heterocyklicznej Ru(II). Badacze inkubowali próbki wody w obecności promieniowania widzialnego oraz w ciemności. Próbki zawierały mikroorganizmy E. coli oraz E. faecalis, jak również różne formy fotosensybilizatorów. Dane wykazały, że fotosensybilizator RSD4 nie był skuteczny w usuwaniu z wody mikroorganizmów w fazie homogenicznej. Było to spowodowane anionową (naładowaną ujemnie) naturą membrany biologicznej oraz fotosensybilizatora RSD4. Czynniki te były odpowiedzialne za ograniczenie interakcji między bakteriami a cząsteczkami sensybilizatora. W przeciwieństwie do powyższego, zauważono, że nawet przy bardzo niskiej koncentracji w fazie homogenicznej, związek RDP2+ cechował się wysoce skuteczną dezynfekcją. Kationowy (naładowany dodatnio) fotosensybilizator RDP2+ oddziaływał z negatywnie naładowaną membraną bakterii, co skutkowało wysoce skuteczną dezynfekcją.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania