European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

A thematic network for promoting best practice industrial application of finite element technology

Article Category

Article available in the following languages:

Analiza styku i tarcia metodą elementów skończonych

Utworzono europejską sieć ponad 120 organizacji specjalizujących się w metodzie elementów skończonych. W sieci tematycznej FENET rozpoczęto opracowywanie nowego zaawansowanego testowania wzorcowego styków.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Metoda elementów skończonych stanowi dobrze znaną i często wykorzystywaną metodę symulacji komputerowej stosowaną w analizie inżynieryjnej. Wiele problemów inżynieryjnych, takich jak tarcie między dwiema stykającymi się powierzchniami, przedstawianych jest za pomocą niemożliwych do rozwiązania w sposób analityczny równań. Co więcej, powstałe równania są nie tylko częściowo różniczkowe, ale uwzględniają również parametry, które muszą zostać wyznaczone empirycznie lub eksperymentalnie. Jednym z takich parametrów jest współczynnik tarcia. Mimo wielu przemysłowych zastosowań technologii elementów skończonych, jej wykorzystanie w różnych sektorach przemysłu znacząco się różni. Aby ułatwić wymianę wiedzy i doświadczenia między tymi sektorami, Komisja Europejska sfinansowała tematyczną sieć FENET. W sieci skoncentrowano się na obszarach technologicznych dotyczących wytrzymałości i wydłużaniu okresu użytkowania, multifizyki oraz nowych technologiach i optymalizacji produktu oraz systemu. Licząca ponad 120 organizacji członkowskich sieć reprezentuje w sumie osiem sektorów przemysłu, takich jak lotniczy i kosmiczny, budownictwa cywilnego, biomedyczny oraz dóbr konsumenckich. W ramach projektu FENET przeprowadzono największe w dziejach niezależne, międzynarodowe badanie na temat wykorzystania technologii elementów skończonych, które dało ponad 1300 odpowiedzi. Ponadto członkowie sieci spotykali się co roku w celu promowania najlepszych praktyk oraz wskazania problemów napotkanych przez użytkowników metody elementów skończonych. W ramach sieci FENET niewielka grupa robocza zajęła się konkretnymi problemami modelowania styku oraz ograniczeniami dostępnego oprogramowania dla metody elementów skończonych. Wypracowano również nowe metody dalszego rozszerzenia zastosowań metod elementów skończonych. Grupa robocza FENET opracowała nowy, zaawansowany zestaw testów wzorcowych styku, konkretnie dwuwymiarowy styk walca cylindrycznego, trójwymiarowy stempel, formowanie arkuszy metalu, obciążony kołek oraz stalowy walec na gumie. Grupa robocza opublikowała raport na temat testów wzorcowych styku, który można znaleźć pod adresem: http://www.fe-net.org/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania