CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Facilitating negociations over land and water conflicts in Latin American periurban upstream catchments : combining agent-based modelling with role game playing

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa teoria dla używanych wcześniej platform środowiskowych

Ochrona środowiska, zachęcanie do stosowania opartych na najlepszej praktyce metod tworzenia technologii przyjaznych środowisku i ich wdrażanie są skomplikowane, ponieważ ich znaczenie ma charakter globalny, a nie wyłącznie regionalny. W związku z tym nowe systemy zarządzania wieloplatformowego opracowane w ramach projektu NEGOWAT uwzględniają wszystkich interesariuszy i zapewniają podstawę dla rozwiązań wykonalnych w praktyce.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Faktem jest, że biomasa, taka jak lasy, organizmy w rzekach i jeziorach itp., nie respektuje granic regionalnych i odrębności terytorialnej. Jednakże praktyki związane ze środowiskiem stosowane w jednym kraju mogą być niezgodne z działaniami na rzecz ochrony środowiska w innych państwach lub mogą osłabiać ich skuteczność. Rozwiązywanie takich konfliktów stało się złożonym problemem, wynikającym między innymi z nierówności technologicznych, społecznych, przemysłowych i ekonomicznych. Wiele platform obejmujących różnych interesariuszy (MSP, Multi-Stakeholder Platform) nie spełniło swojego zadania z powodu wdrożenia na obszarach charakteryzujących się tego typu nierównościami. W ramach projektu NEGOWAT zbadano możliwość opracowania platformy dla wielu interesariuszy z grą polegającą na odtwarzaniu ról modelowanych z użyciem agentów. W badaniu odkryto, że sposoby postrzegania związane z nierównym rozkładem sił mogą utrudniać, a nie promować, skuteczną współpracę. Inne platformy, takie jak działania strategiczne, oferują realne alternatywy, gdyż mają tendencję do uwzględniania zasad, których nie brano pod uwagę w platformach MSP, takich jak uwarunkowania historyczne i zróżnicowanie interesów. Prowadzenie badań nad sposobem połączenia platform MSP i działań strategicznych z uwzględnieniem nierównego rozkładu sił może stanowić niezbędny krok w kierunku wspólnego zrozumienia. Na podstawie tych odkryć w ramach projektu NEGOWAT opracowano kurs prowadzony na Uniwersytecie San Simon, oparty na metodologii i doświadczeniach naukowców pracujących nad tym projektem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania