Skip to main content

Abrupt climate changes recorded over the european land mass : multi-proxy records of late-holocene climate variability in europe.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bagna ujawniają dane dotyczące zmian klimatycznych.

Twórcy polityki w Europie potrzebują modeli klimatycznych do opracowania efektywnych przyszłych strategii ekonomicznych. Bagna europejskie dostarczają nieoczekiwanych dowodów na gwałtowne zmiany klimatu, na których można oprzeć prawidłowe prognozy.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu o odpowiedniej nazwie, Gwałtowne zmiany klimatu zarejestrowane na ziemiach europejskich (ACCROTELM, Abrupt Climate Changes Recorded Over The European Land Mass), zgromadzono cenne pośrednie dane dotyczące klimatu. Było to możliwe dlatego, że jeden pomiar fizyczny można potraktować jako wskaźnik innego pomiaru. Podczas działań związanych z projektem wyodrębniono dane biomarkera z roślinności aktualnie tworzącej torfowiska i porównano je z danymi dotyczącymi przeszłości, aż do 3000 lat wstecz. Uzyskanie tych informacji jest możliwe dzięki niepowtarzalnej strukturze torfowiska. W górnej warstwie następuje tworzenie torfu; zgromadzone tu informacje dotyczą niedawnych zmian. Jednak warstwa poniżej zwierciadła wód gruntowych dostarcza wskaźników pośrednich, które pozwalają uzyskać informacje o zmianach klimatu w długim czasie. Okres badany przez partnerów projektu, którego siedzibą główną był Uniwersytet w Bristolu, obejmował zmiany klimatu występujące od średniowiecznego optimum klimatycznego po małą epokę lodową. W tym krótkim okresie ochłodzenia, trwającym około dwustu lat, na północy Europy zamarzały całe rzeki; uważa się, że jego koniec nastąpił na początku XIX wieku. Przebadano torfowiska Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Finlandii. Pobrano około 400 próbek torfu, które poddano następnie analizie z zastosowaniem chromatografii gazowej lub spektroskopii masowej. Osady wyekstrahowane z użyciem lipidów zostały scharakteryzowane za pomocą pirolizy połączonej z chromatografią gazową lub spektroskopią masową. Metoda ta umożliwia łatwą analizę uzyskanych w wyniku obróbki mniejszych i bardziej lotnych związków. Identyfikacja nowych i wcześniej znanych biomarkerów za pomocą tych metod analizy umożliwiła określenie zmian dotyczących makroszczątków. Nawet w warunkach beztlenowych, przeważających w środowisku tak nieprzyjaznym dla większości drobnoustrojów, następuje rozkład. Dlatego obecność określonych makroszczątków można określić pośrednio w miejscach, gdzie występowały rzadko lub uległy rozkładowi. Inna linia badań dotyczyła hopanów. Są to cząsteczki oparte na węglu, należące do związków odpowiadających za zwiększanie płynności błon plazmatycznych komórek prokariotycznych. Stanowią niezawodny bioindykator obecności określonych bakterii. Korzystając z badań trwałych izotopów specyficznych dla określonych związków, zmierzono ilość izotopu 13C w cząstkach na tysiąc (d13C) oraz określono biomarkery — hopanoidy. Następnie można było uzyskać różnice ilości (wartości dD) izotopu 13C między próbkami z innych bagien. Naukowcy z Centrum Badań Biogeochemicznych na Uniwersytecie w Bristolu kontynuują tę linię badań. Opublikowali oni dane geochemiczne zebrane z torfowisk w postaci sygnałów temperatury odzwierciedlających zmiany klimatu. Biomarkery określają także zmiany środowiska roślinnego i chemicznego bagien. Zainteresowane strony mogą skorzystać z informacji opublikowanych w ramach projektu ACCROTELM w witrynie internetowej http://www2.glos.ac.uk/accrotelm/.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania