Skip to main content

Abrupt climate changes recorded over the european land mass : multi-proxy records of late-holocene climate variability in europe.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tereny mokradeł ujawniają tajemnice klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Gloucestershire w Wielkiej Brytanii zabrudzili sobie ręce przeszukując tereny bagienne, by znaleźć dowody na gwałtowną zmianę klimatu w ciągu ostatnich kilku tysiącleci.

Zmiana klimatu i środowisko

Poza obecnością wyjątkowej bioróżnorodności, na terenach mokradeł takich jak bagna występują także pewne charakterystyczne elementy pozwalające na wgląd w historyczne zmiany klimatu. W ramach programu EESD, zatytułowanego ACCROTELM sfinansowano szeroko zakrojone badania bagien europejskich. Projekt prowadzony był przez Ośrodek Badań Zmian Środowiskowych i Czwartorzędowych (CECQR) przy Uniwersytecie Gloucestershire. Do zbierania rdzeni torfowych z poprzecznych kierunkowych wykopów wzdłuż ośmiu bagien torfowiskowych zaangażowano wielu uczestników projektu ACCROTELM. Bagna te znajdowały się po stronie południowej w Hiszpanii oraz na północy, na wyspach Faroe. CECQR przebadał rdzenie przy wykorzystaniu poprawionej wersji analizy makroskamielin na zasadzie zliczania liści (QLCMA). Sprawozdanie z poprawionej analizy QLCMA ujawniło obfitość niezidentyfikowanych substancji organicznych, jak również torfowca i innych rozpoznanych roślin, w sąsiadujących ze sobą jednocentymetrowych sektorach rdzeni. Ponadto, torf przeanalizowany został również przy użyciu kolorymetrii w celu określenia poziomu rozkładu na różnych głębokościach rdzeni. Eksperci z CECQR przestudiowali rezultaty uzyskane z analizy QLCMA i kolorymetrii, dzięki czemu można było wyciągnąć wnioski o historycznym stanie klimatu europejskiego datującym się od tysięcy lat. Skoncentrowali oni swoją uwagę na szybkich zmianach wartości reprezentujących różnice klimatyczne. Konsorcjum ACCROTELM zamierza opublikować wyniki badań w czasopismach naukowych, a także wprowadzić dane uzyskane z analizy rdzeni do bazy danych Pangaea.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania