Skip to main content

Technological improvement for ethanol production from lignocellulose

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modyfikacja drożdży w celu zwiększenia produkcji etanolu

Holenderscy naukowcy przeprowadzili laboratoryjne doświadczenia na drożdżach w celu zwiększenia produkcji etanolu z biomasy lignocelulozowej, zasobu odnawialnego.

Zmiana klimatu i środowisko

Oczekuje się, że biopaliwa odegrają istotną rolę w europejskich staraniach o obniżenie emisji dwutlenku węgla. Etanol jest obiecującym biopaliwem, szczególnie w przypadku produkcji poprzez fermentację biomasy lignocelulozowej uzyskanej z odpadów rolnych i drzewnych. Projekt TIME jest finansowany w ramach Piątego Programu Ramowego w celu poszerzenia aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie. Naukowcy z laboratorium badawczego firmy Nedalco przyczynili się do tego, optymalizując szczepy drożdży używane w procesie fermentacji. Opracowano techniki umożliwiające hydrolizę nawet w obecności substancji toksycznych. Zbadano także skutki obróbki wstępnej materiału lignocelulozowego, np. przy użyciu pary wodnej. Oceniono zdolność produkcji etanolu ponad 20 różnych szczepów drożdży. Ogólnie mówiąc, szczepy przemysłowe i genetycznie zmodyfikowane przewyższyły swoim działaniem swoje odpowiedniki laboratoryjne, szczególnie w odniesieniu do tolerancji na toksyny. Na koniec pracownicy laboratorium badawczego firmy Nedalco odkryli, że dzięki mutagenezie drożdży można znacznie zwiększyć produkcję etanolu. W rzeczywistości udało się niemalże podwoić tempo produkcji etanolu i zwiększyć uzyski aż o 50%. Wyniki te zostaną wykorzystane do zmniejszenia zużycia energii i kosztów produkcji związanych z etanolem, dzięki czemu będzie on jeszcze bardziej atrakcyjnym biopaliwem. Wiedza zdobyta przez pracowników laboratorium badawczego firmy Nedalco i jej partnerów działających w projekcie TIME jest udostępniana w środowisku akademickim poprzez prezentacje na konferencjach i publikacje naukowe.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania