Skip to main content

Development of ultrasensitive methods for proteome: application to cystic fibrosis (EUROPROCF)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przełom w badaniach nad mukowiscydozą

Badania szlaków dotkniętych przez mukowiscydozę (CF, cystic fibrosis) są często utrudnione z powodu braku najnowszych technik proteomiki umożliwiających analizę wzorców białkowych na poziomie komórkowym.

Zdrowie

W finansowanym przez WE projekcie EUROPROCF poruszono zagadnienie zapotrzebowania na zaawansowane techniki proteomiki w celu poprawienia dostępnych metod badawczych dotyczących mukowiscydozy. Wiadomo, że nieprawidłowe białko związane z mukowiscydozą znajduje się na przecięciu wielu kluczowych szlaków, co w dużym stopniu wyjaśnia ciężki charakter choroby u niektórych pacjentów. Partnerzy projektu EUROPROCF mieli na celu dopracowanie narzędzi badawczych dostępnych w społeczności naukowej zajmującej się badaniami nad mukowiscydozą, szczególnie w zakresie proteomiki. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk opracował oprogramowanie do szczegółowej analizy elektroforezy żelowej 2D. Oprogramowanie działające na platformie systemu operacyjnego Microsoft Windows zawiera szereg innowacyjnych funkcji dostarczających kluczowych informacji analitycznych. Jedną z tych funkcji jest możliwość porównania dwóch różnych żelów oraz integralna baza danych modyfikacji potranslacyjnych umożliwiająca łatwiejszą identyfikację i przeprowadzenie natychmiastowych porównań. Dalsze badania w tej dziedzinie doprowadzą prawdopodobnie do poznania najważniejszych oddziaływań białkowych u pacjentów z mukowiscydozą.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania