Skip to main content
European Commission logo print header

Advanced methods for improved child safety

Article Category

Article available in the following languages:

Najważniejsze bezpieczeństwo dziecka

Nie można lekceważyć znaczenia bezpieczeństwa samochodowego i zmniejszenia obrażeń w razie wypadku. Prowadzonych jest wiele badań w kwestii poprawienia bezpieczeństwa dorosłych pasażerów, a mimo to nie przeprowadzono jeszcze badań bezpieczeństwa dzieci.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Bezpieczeństwo samochodowe to niezbędny czynnik minimalizacji skutków wypadków, urazów i w zbyt wielu wypadkach zapobiegania utracie ludzkiego życia. Jest to priorytetowe zagadnienie od czasu wynalezienia pojazdów silnikowych. Z tego powodu powstało wiele organizacji, których jedynym celem istnienia jest przyspieszenie prac nad lepszymi standardami bezpieczeństwa samochodowego. W roku 1958 Narody Zjednoczone ustanowiły Światowe forum na rzecz harmonizacji przepisów samochodowych. Wiele organizacji pozarządowych i polityków walczyło od tego czasu o lepsze przepisy, a przemysł poszedł za nimi, wprowadzając lepsze standardy bezpieczeństwa w projektowaniu samochodów, tak jak w przypadku wprowadzenia poduszek powietrznych jako wyposażenia standardowego. Dlatego zaskakujące jest, że przepisy bezpieczeństwa dotyczące dzieci jako pasażerów miały mniejsze znaczenie niż przepisy dotyczące bezpieczeństwa dorosłych. Przeprowadzono wiele badań mających na celu rozwinięcie środków bezpieczeństwa dorosłych w pojeździe, ale wiadomo niewiele na temat metod mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dziecka. W ramach projektu badawczego CHILD ustanowiono konkretne cele, które mają zrównoważyć te dysproporcje. Jego głównym celem było opracowanie kryteriów obrażeń różnych części ciała dziecka. W laboratoriach badań zderzeniowych przeprowadzono rekonstrukcje rzeczywistych wypadków. Zidentyfikowano parametry fizyczne w warunkach uderzeń przednich i bocznych. Na podstawie tych wyników zdefiniowano wartości progowe dla obrażeń i wykreślono krzywe ryzyka obrażeń. Dane te mogą być niezbędne dla opracowania nowych procedur testowych do szacowania poziomu ochrony zapewnianego przez systemy bezpieczeństwa dzieci.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania