Skip to main content

An integrated european scientific infrastructure for global change studies on forest and agroforest ecosystems utilising face technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sekwestracja węgla w badaniach eksperymentalnych

Zrozumienie wpływu zmiany klimatu na otaczające nas ekosystemy zależy w dużym stopniu od "odtworzenia" żądanych warunków środowiskowych na potrzeby eksperymentów.

Zmiana klimatu i środowisko

W finansowanym przez WE projekcie EUROFACE skoncentrowano się na roli upraw leśnych w eliminowaniu gazów cieplarnianych. Hipotezy wysunięte przez partnerów projektu zbadano przy użyciu technologii FACE (Free Air CO2 Enrichment) polegającej na wystawieniu określonych wcześniej obszarów otwartych na działanie podwyższonego stężenia dwutlenku węgla bez modyfikowania panujących tam ogólnych warunków klimatycznych. Użycie technologii FACE pozwoliło naukowcom mierzyć i monitorować efekty działania podwyższonego stężenia dwutlenku węgla w ekosystemie. Zespół badawczy z Uniwersytetu Walijskiego skupił się na wykorzystaniu krótkorotacyjnych upraw leśnych (SRF, Short Rotation Forestry), aby ocenić ich możliwości sekwestracji węgla w długich okresach. Badania wykazały, że zgodnie z oczekiwaniami zwiększanie stężenia CO2 w regionie spowodowało wzrost stężenia węgla pod ziemią. Rozszerzeniem badań byłoby prześledzenie drogi zachowanego węgla i jego wpływu na ogólną równowagę w otaczającym systemie. Wiadomo, że wyższy poziom stężenia CO2 może bezpośrednio powodować zwiększanie wielkości systemu korzeniowego Zrozumienie całego zakresu zdarzeń będących skutkiem wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze oraz zależności między tymi zdarzeniami jest obecnie tematem intensywnych badań na całym świecie. Dlatego też znaczenie parametrów eksperymentalnych jest wyjątkowo duże, a dalsze badania mogą pomóc naukowcom w skonstruowaniu właściwych ram dla eksperymentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania