Skip to main content

An integrated european scientific infrastructure for global change studies on forest and agroforest ecosystems utilising face technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Śledzenie obiegu węgla w ekosystemie

Bez wątpienia zmiana klimatu ma znaczący globalny wpływ na ekosystemy. Zrozumienie tego efektu jest tematem badań wymagających specjalnych infrastruktur eksperymentalnych, które pozwoliłyby wyjaśnić związaną z nim podstawową złożoność.

Zmiana klimatu i środowisko

W finansowanym przez WE projekcie EUROFACE wykorzystano znaną technologię (FACE) w celu zbadania roli upraw leśnych jako ekosystemów sprzyjających łagodzeniu efektów wywoływanych przez gazy cieplarniane. Partnerzy projektu starali się również ilościowo ująć absorpcję węgla (C) przez glebę (i późniejsze jego przechowywanie) w warunkach zmieniającego się klimatu. Partnerzy zbadali wpływ ściółki leśnej na sekwestrację węgla; jej rozkład uznaje się za jeden z kluczowych procesów wpływających na wymianę węgla między atmosferą a biosferą lądową. Naukowcy sprawdzili hipotezę, zgodnie z którą podwyższony poziom CO2 i zdolność dostępność azotu (N) w glebie może mieć wpływ na ilość węgla pochłanianego podczas rozkładu ściółki. Ściółka liściasta wzbogacona w izotop węgla 13C była przez 10 miesięcy inkubowana w kontrolowanych warunkach w obecności gleby naturalnej oraz gleby wzbogaconej azotem. Wyniki pokazały, że w kontrolowanych obszarach ze ściółką pozostawioną do rozkładu nastąpiło wzbogacenie gleby w izotop 13C do głębokości 5cm. O wiele większa ilość węgla została przekazana do gleby niż uwolniona do atmosfery w postaci CO2. Wyniki wskazują na to, że większość węgla ze ściółki liściastej przedostaje się do gleby w postaci rozdrobnionych fragmentów ściółki. W celu lepszego zrozumienia tego niezmiennie ważnego aspektu obiegu węgla potrzebne będą dokładniejsze badania dotyczące sposobu wpływania ściółki znajdującej się nad poziomem ziemi na proces sekwestracji węgla.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania