Skip to main content
European Commission logo print header

An integrated european scientific infrastructure for global change studies on forest and agroforest ecosystems utilising face technology

Article Category

Article available in the following languages:

Śledzenie obiegu węgla w ekosystemie

Bez wątpienia zmiana klimatu ma znaczący globalny wpływ na ekosystemy. Zrozumienie tego efektu jest tematem badań wymagających specjalnych infrastruktur eksperymentalnych, które pozwoliłyby wyjaśnić związaną z nim podstawową złożoność.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W finansowanym przez WE projekcie EUROFACE wykorzystano znaną technologię (FACE) w celu zbadania roli upraw leśnych jako ekosystemów sprzyjających łagodzeniu efektów wywoływanych przez gazy cieplarniane. Partnerzy projektu starali się również ilościowo ująć absorpcję węgla (C) przez glebę (i późniejsze jego przechowywanie) w warunkach zmieniającego się klimatu. Partnerzy zbadali wpływ ściółki leśnej na sekwestrację węgla; jej rozkład uznaje się za jeden z kluczowych procesów wpływających na wymianę węgla między atmosferą a biosferą lądową. Naukowcy sprawdzili hipotezę, zgodnie z którą podwyższony poziom CO2 i zdolność dostępność azotu (N) w glebie może mieć wpływ na ilość węgla pochłanianego podczas rozkładu ściółki. Ściółka liściasta wzbogacona w izotop węgla 13C była przez 10 miesięcy inkubowana w kontrolowanych warunkach w obecności gleby naturalnej oraz gleby wzbogaconej azotem. Wyniki pokazały, że w kontrolowanych obszarach ze ściółką pozostawioną do rozkładu nastąpiło wzbogacenie gleby w izotop 13C do głębokości 5cm. O wiele większa ilość węgla została przekazana do gleby niż uwolniona do atmosfery w postaci CO2. Wyniki wskazują na to, że większość węgla ze ściółki liściastej przedostaje się do gleby w postaci rozdrobnionych fragmentów ściółki. W celu lepszego zrozumienia tego niezmiennie ważnego aspektu obiegu węgla potrzebne będą dokładniejsze badania dotyczące sposobu wpływania ściółki znajdującej się nad poziomem ziemi na proces sekwestracji węgla.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania