Skip to main content
European Commission logo print header

Genetic mechanisms involving ultraviolet light in the development of cutaneous malignant melanoma

Article Category

Article available in the following languages:

Ulepszone badania przesiewowe na obecność czerniaka złośliwego

Postać skórna czerniaka złośliwego powoduje na całym świecie dużą liczbę zgonów z powodu raka skóry. W ramach europejskiego projektu badawczego grupa naukowców zidentyfikowała i określiła mutacje genetyczne związane z tym nowotworem, wykorzystując do tego celu nowatorską metodę analiz mutacji.

Zdrowie icon Zdrowie

Postać skórna czerniaka złośliwego (CMM) jest wynikiem transformacji normalnych melanocytów w komórki czerniaka w procesie melanogenezy. Ostatnie dane wskazują na istnienie wielu sposobów rozwoju patogenezy czerniaka z progresją mutacji zmieniających proliferację i różnicowanie się komórek. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu MAUVE badali rodzaje mutacji dominujących w rozwoju CMM. Ponieważ rozwój CMM opiera się na stopniowej progresji zmian komórek indukowanych mutacją, integralną częścią badań był rozwój nowych analiz zmian w DNA. Podstawą tego rozwoju było połączenie dwóch metod, które zaowocowało wysokowydajnym narzędziem do badań przesiewowych. Pierwszą z metod była analiza polimorfizmu konformacji jednoniciowego DNA (SSCP) pozwalająca wykryć polimorfizmy i mutacje DNA. Połączono ją z elektroforezą żelową w gradiencie denaturującym (DGGE), która umożliwia badanie małych fragmentów DNA na obecność mutacji punktowych. Następnie grupa rozpoczęła analizę mutacji związanych z różnymi etapami i formami rozwoju czerniaka. Onkogeny N-ras i BRAF były doskonałym przykładem powiązania z określonymi etapami i typami rozwoju komórki. Gen znany pod nazwą N-ras działa jak biomolekularny przełącznik i ulega często deregulacji w komórkach nowotworowych, co prowadzi do inwazji, metastazy i redukcji zaprogramowanej śmierci komórki lub apoptozy. Naukowcy odkryli, że mutacje N-ras były związane z wrodzonymi znamionami. Z kolei mutacje w genach BRAF, które są często powiązane z nowotworami, w tym czerniakiem złośliwym, są częściej znajdowane w znamionach dysplastycznych. Znamiona dysplastyczne są uważane za pośrednie pomiędzy łagodnymi melanocytami a CMM. Dalsze prace nad genami supresorowymi nowotworów i mutacjami inhibitorów cyklu podziału komórkowego potwierdziły, że rozwój czerniaka jest w dużym stopniu związany z konkretnymi, możliwymi do identyfikacji mutacjami. Co istotne, mogą być one indukowane ekspozycją na promieniowanie UV-A i UV-B. Wczesne wykrycie postaci skórnej czerniaka jest najlepszym sposobem ograniczenia śmiertelności. Ta forma nowotworu jest bardzo agresywna, nawet na wczesnych etapach, więc najistotniejsza w leczeniu jest natychmiastowa diagnoza. Potencjalne markery zidentyfikowane w tej części badania mogą być pomocne w ulepszonej charakteryzacji komórek z biopsji czerniaka.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania