Skip to main content

Silent rotors by acoustic optimisation (SIROCCO)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oprogramowanie do modelowania szumu wytwarzanego przez turbiny wiatrowe

Badania podjęte w ramach Piątego Programu Ramowego pomogły zmniejszyć rozbieżności między poziomami hałasu modelowanego i mierzonego w okolicy turbin wiatrowych.

Energia

Turbiny wiatrowe mają opinię hałaśliwych, lecz konsorcjum badawcze SIROCCO przystąpiło do działań, które mają to zmienić. Wykonano pomiary w celu ustalenia źródeł hałasu, a następnie zaprojektowano nowe łopaty, które powinny być bardziej ciche i równie wydajne. W realizacji tego celu zasadniczą rolę odegrało oprogramowanie komputerowe. Koordynacją projektu, wspieranego ze środków programu Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój, zajęło się holenderskie Centrum Badań Energetycznych (ECN). Wykorzystano pakiet oprogramowania o nazwie SILANT, który opracowano w firmie Stork Product Engineering, holenderskim Narodowym Laboratorium Lotnictwa i Kosmonautyki (NLR) oraz Holenderskiej Organizacji ds. Badań w zakresie Nauki Stosowanej (TNO). SILANT dzieli łopatę turbiny wiatrowej na segmenty. Hałas generowany przez poszczególne segmenty jest obliczany, a następnie sumowany dla całej łopaty. Do estymacji hałasu na krawędzi spływu wykorzystano model Brooksa, Pope’a i Marcoliniego, natomiast do hałasu wywoływanego powietrzem napływającym wykorzystano metodę Amieta i Lowsona. Ośrodek ECN porównał moc dźwięku obliczoną przez oprogramowanie SILANT z danymi pomiarowymi zebranymi przez NLR. Następnie do kodu oprogramowania SILANT wprowadzono poprawki tam, gdzie zaistniały duże rozbieżności między wartościami zamodelowanymi a zmierzonymi. Wynikiem prac włożonych w projekt SIROCCO jest zrewidowany model zapewniający wysoką zgodność z rzeczywistymi natężeniami hałasu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania