European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-17

Cost effective solar photocatalytic technology to water decontamination and disinfection in rural areas of developing contries (SOLWATER)

Article Category

Article available in the following languages:

Fotosensybilizatory usprawniają wytwarzanie tlenu singletowego

Dostarczając bezpieczną wodę pitną do odległych regionów, można uratować niezliczone ludzkie istnienia. Naukowcy z Hiszpanii znaleźli sposób na zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody zasilanych energią słoneczną.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Dziewięć organizacji z trzech różnych kontynentów wzięło razem udział w projekcie SOLWATER, który został sfinansowany ze środków programu INCO 2. Grupa skupiła uwagę na tlenie singletowym, czyli reaktywnym rodzaju tlenu o korzystnych cechach fizykochemicznych, które umożliwiają oczyszczanie wody ze śmiertelnie groźnych mikroorganizmów. W toku prac prowadzonych pod kierownictwem Universidad Complutense de Madrid sprawdzono skuteczność różnych fotosensybilizatorów, substancji, które usprawniają wytwarzanie tlenu singletowego w drodze fotokatalizy. Konkretnie przetestowano szereg heterocyklicznych poliazowych związków rutenu (Ru) na próbkach o wysokim stężeniu dwóch dobrze znanych bakterii: Escherichia coli i Enterococcus faecalis. Doświadczenia wykazały, że żaden z kompleksów rutenu nie był skuteczny przy braku światła. Natomiast gdy wprowadzono promieniowanie o widmie widzialnym, stężenie bakterii zaczynało spadać. Gdy testy były wykonywane w fazie homogenicznej, fotosensybilizator kationowy RDP2+ redukował ilość E. coli radykalnie, bo aż o dwa rzędy wielkości. Kompleks anionowy rutenu (RSD4-) był mniej skuteczny, obniżając liczebność E. coli zaledwie o 15%. Wynika to przypuszczalnie stąd, że błona komórkowa bakterii również ma ładunek ujemny, więc jego interakcji z RSD4- nie wspomaga przyciąganie elektrostatyczne, tak jak to się dzieje w wypadku RDP2+. Konsorcjum SOLWATER wykorzystało tę wiedzę do ulepszenia konstrukcji swojej prototypowej stacji odkażania wody.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania