Skip to main content

Initiative and co-ordination to prepare laboratories in newly associated states for full implementation of the low-voltage directive (LVD)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Właściwe egzekwowanie dyrektywy niskonapięciowej

Dzięki wspólnym pracom badawczym prowadzonym pod kierownictwem Uniwersytetu Lublańskiego w Słowenii dyrektywa niskonapięciowa UE będzie skuteczniej egzekwowana w państwach kandydackich.

Energia

Rozszerzenie Unii Europejskiej niesie ze sobą liczne korzyści, ale też wiele wyzwań. Zanim państwa kandydackie staną się członkami UE, podejmowane są działania, które mają na celu sprawdzenie, czy na ich terenie przestrzega się norm europejskich. Dobrym przykładem jest projekt LVD wspierany ze środków programu GROWTH. Jego celem było udzielenie pomocy znajdujących się w państwach nowo stowarzyszonych laboratoriom pomiarowo-testowym w zakresie realizacji wymagań dyrektywy niskonapięciowej (ang. Low Voltage Directive, LVD). Projekt, w który zaangażowani byli uczestnicy z siedmiu różnych krajów, był koordynowany przez inżynierów elektryków z Uniwersytetu Lublańskiego. Ocenie poddano laboratoria pomiarowo-testowe w kilku nowo stowarzyszonych państwach, zwłaszcza pod kątem ich zdolności do oceny przegrzewania się urządzeń elektrycznych w czarnych narożnikach testowych. Stwierdzono duże rozbieżności między testami w narożnikach stosowanymi w różnych krajach. Istniały mianowicie znaczne różnice pod względem wielkości narożników i materiału, z którego były one wykonane, a także pod względem liczby i położenia czujników podczas testu. Ponadto laboratoria podczas testów nie postępowały według tych samych procedur. Uniwersytet Lublański i współuczestnicy projektu LVD zalecają stworzenie, najlepiej przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (ang. International Electrotechnical Commission, IEC), norm dotyczących budowy i eksploatacji narożników testowych. Pomoże to wyeliminować różnice w wynikach uzyskiwanych przez laboratoria pomiarowo-testowe i zapobiegnie dopuszczaniu do sprzedaży potencjalnie niebezpiecznych produktów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania