Skip to main content

Collaborative evaluation of rehabilitation in stroke across Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ocena depresji i lęków po udarze

W czterech centrach rehabilitacji w Europie przeprowadzono badania porównawcze rozpowszechnienia i ciężkości przebiegu depresji i lęków po udarze. Próbowano zapewnić lepsze usługi rehabilitacyjne dla pacjentów po przebytym udarze w celu poprawienia ich jakości życia.

Zdrowie

Dotkliwość przebiegu udaru prowadząca do uszkodzenia funkcjonalnego i motorycznego może mieć znacząco negatywny wpływ na codzienne życie pacjenta. Wynikiem tego może być depresja i lęki. Wspólne i długotrwałe badaniach w ramach projektu CERISE pozwoliły dokładnie zbadać rozpowszechnienie i dotkliwość obu zaburzeń po udarze. Szpitalna skala lęków i depresji została wykorzystana do oceny 532 kolejnych pacjentów po dwóch, czterech i sześciu miesiącach po udarze, oceniono także czynniki wstępne oraz przebieg czasowy chorób. Wyniki z różnych ośrodków pokazały, że przebieg i rozpowszechnienie depresji i lęków są wszędzie podobne. Czynniki dotyczące przebiegu obu chorób afektywnych obejmowały stopień udaru, uszkodzenia funkcjonalne i motoryczne oraz deficyty czuciowe. Wpływ na głębokość lęków miało to, czy przed udarem pacjenci mieszkali samotnie. Z ciężkością przebiegu depresji związane były: choroby kognitywne, upośledzenie wymowy, przedudarowy Wskaźnik Bartela i wiek. Ostateczne wyniki wykazały podobieństwo w rozpowszechnieniu i przebiegu depresji i lęków w czterech europejskich centrach w okresie do sześciu miesięcy po udarze. Z powodu ryzyka depresji u pacjentów lub lęków w tym okresie konieczne jest monitorowanie obu zaburzeń afektywnych. Modele wieloczynnikowe wykazały istotny związek pomiędzy pierwotną niepełnosprawnością a depresją i lękami. Wskazuje to na korelację pomiędzy stanem psychicznym a powrotem do zdrowia po udarze. Wyniki te zostały opublikowane w piśmie naukowym i zaprezentowane na konferencjach w różnych miastach europejskich. Aby uzyskać dalsze informacje, należy kliknąć: http://faber.kuleuven.be/onderzoek/dep3/neuro/cerise/index.htm

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania