Skip to main content

In vivo magnetic resonance diagnostic surrogate markers in prion diseases

Article Category

Article available in the folowing languages:

Charakterystyka tkanki mózgowej pozwala diagnozować choroby prionowe

Nadrzędnym celem europejskiego projektu było ulepszenie diagnostyki i oceny rozwoju ludzkich chorób prionowych. W tym celu badano nieinwazyjne techniki rezonansu magnetycznego.

Zdrowie

Pojawienie się odmiany choroby Creuzfelda-Jakoba (CJD) spowodowało rozwój badań nad możliwymi terapiami. Niezbędna do tego jest rozległa wiedza na temat mechanizmów i etapów występujących w rozwoju choroby. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu PRIONMRDIAGNOSTICS szukali nieinwazyjnych biomarkerów rezonansu magnetycznego (MR) mogących pomóc w diagnostyce ludzkich chorób prionowych. Ocena charakterystyk tkanki z wykorzystaniem MR jest wykorzystywana w diagnostyce wielu chorób, w tym także tych, które dotykają centralny system nerwowy. Takimi patologiami mogą być: efekty udarów, wiele chorób psychicznych i różne formy zakaźnych encefalopatii gąbczastych (TSEs). Dla celów tego badania zebrano dane o pacjentach i modelach zwierzęcych z różnymi formami TSE. Za pomocą różnych metod rezonansu magnetycznego zbadano osoby z rzadką lub odmienną formą choroby Creutzfeldta-Jakoba, dziedzicznymi formami TSE i nieprionowymi formami demencji, a także dwa modele zwierzęce. Zespół projektu z Uniwersytetu w Bolonii skupił się na identyfikacji nowych biomarkerów rezonansu magnetycznego wykazujących wymaganą szczegółowość i wrażliwość. Dane ilościowe z tworzenia obrazów na podstawie rezonansu magnetycznego (MRI) i spektroskopii wykorzystującej rezonans magnetyczny (MRS) były zestawiane i analizowane statystycznie. Pozwoliło to określić lokalne różnice w charakterystyce tkanki mózgowej na różnych etapach patologii. Grupa odkryła, że protokoły diagnostyczne mogą zostać ulepszone przez włączenie protonowej MRS (1H-MRS) zastosowanej do wzgórza. Dyfuzyjne obrazowanie rezonansem magnetycznym (DWI) było także zalecane jako obiecujące narzędzie do zrozumienia zmian w tkance mózgu w przypadkach TSE. Wyniki tego badania zostały opublikowane w czasopismach naukowych. Zaplanowano także bezpośrednie zastosowanie wskaźników MR w opiece nad pacjentami i dalszych badaniach w ramach narodowych jednostek nadzoru CJD poprzez ich włączenie do procedur diagnostycznych. Ulepszone wskaźniki choroby oznaczają, że rozwój i testowanie nowoczesnych terapii mogą także zostać ułatwione.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania