Skip to main content

Carbonate chemistry, carbon cycle and climate change (a multidisciplinary view)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania właściwości chemicznych oceanu w przeszłości określają historię zmian klimatycznych

Analiza wielokrotnych elementów śladowych umożliwiła badaczom identyfikację przeszłych dziejów chemii oceanów. Jeden z zespołów badaczy opracował nowatorską metodę umożliwiającą szybszą i bardziej dokładną procedurę analizy.

Zmiana klimatu i środowisko

Konsorcjum 6C podjęło wyzwanie dokonania przeglądu zmian klimatycznych z perspektywy multidyscyplinarnej, zwracając szczególną uwagę na chemię węglanów oraz cykl węglowy. Badanie realizowano w oparciu o hipotezę, iż zjawisko rozcieńczania kalcytów przez wodę porową w okresach lodowcowych należało do najbardziej widocznych zmian ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla znajdującego się w atmosferze. Hipoteza ta była następstwem studiów izotopu boru oraz modelowania wykonanego przed pracą nad projektem. Badacze zastosowali wszystkie dostępne odpowiedniki pierwiastków śladowych przy wykorzystaniu węglanów biogenicznych w otwornicach, by określić chemiczne i fizyczne warunki istniejące w przeszłości w oceanach. Ustalono więc, że odpowiedniki oparte o współczynniki pierwiastków śladowych mogą być wykorzystane do rekonstrukcji parametrów środowiskowych. Należało jednak spełnić pewne warunki. Po pierwsze, wymagane było ustalenie zależności między pierwiastkami a studiowanymi właściwościami. Ponadto, współczynniki pierwiastków śladowych muszą być zachowane po spaleniu, by można było zapewnić realizację pomiarów węglanów biogenicznych. Do określonych pomyślnie właściwości chemicznych wód oceanicznych należały aniony, takie jak węglany i fosforany oraz alkaliczność. Dla przykładu, stosunek zawartości kadmu do wapnia w otwornicach wykorzystano do uzyskania i określenia poziomów fosforanów w głębokich wodach. Okazało się, że podobne współczynniki można zastosować do innych fizycznych parametrów środowiskowych. Wskaźnikiem temperatur panujących w oceanach w przeszłości jest zależność między magnezem a wapniem w kalcytach otwornic. Ponadto ustalono, że stosunek magnezu do wapnia może być pomyślnie wykorzystany do śledzenia zapisu paleontologicznego. W ramach studium możliwe było wykorzystanie metodologii szybkiego skanowania przy użyciu sprzężonego indukcyjnie poczwórnego plazmowego spektrometru masowego (ICO-MS). Potwierdzenie tej techniki, jak również polepszenie spójności wyników, uzyskano dzięki współpracy wielu uniwersytetów Metoda ta okazała się szczególnie cenna dla badaczy z dziedziny geochemii oraz paleooceanografii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania