European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-23

Heater experiment: rock and bentonite thermo-hydro-mechanical (THM) processes in the near field

Article Category

Article available in the following languages:

Badanie skutków wpływu ciepła na składowiska geologiczne

Glina Opalinus jest wiodącym kandydatem na medium do przechowywania odpadów wysokoaktywnych pochodzących z przemysłu nuklearnego. Badania przeprowadzone w ramach projektu HE wykazały, że skała tego typu jest odporna na wysychanie w wysokich temperaturach.

Energia icon Energia

W przypadku wielu odpadów radioaktywnych dochodzi do wytwarzania ciepła. Proces ten należy wziąć pod uwagę przy planowaniu rozwiązań, umożliwiających długoterminowe składowanie odpadów radioaktywnych pod ziemią. W odpowiedzi na zapotrzebowanie w ramach Programu EURATOM utworzono konsorcjum składające się z europejskich instytutów badawczych, którego zadaniem było zbadanie skutków oddziaływania ciepła na skałę macierzystą składowisk geologicznych na dużej głębokości. W celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników doświadczenia prowadzone były w odwiertach wykonanych w terenie. Obok bufora bentonitowego otaczającego skałę macierzystą - glinę Opalinus - umieszczono rurę grzewczą i przez 18 miesięcy utrzymywano stałą temperaturę. Techniki geoelektryczne zastosowane przez specjalistów z niemieckiego przedsiębiorstwa Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH przyniosły dane na temat oporu właściwego, które pozwoliły na określenie sposobu rozprowadzania wody w glinie. Co istotne, zaobserwowano stosunkowo jednorodną saturację. Wykryto tylko niewielkie straty przy dnie, które zostały przypisane powstawaniu mikropęknięć. Na podstawie uzyskanych danych naukowcy z GRS doszli do wniosku, że temperatury do 50°C nie powodują wysychania gliny Opalinus. Uzyskanie szerszej wiedzy na temat tego odkrycia dla temperatur zbliżonych do 100°C wymaga przeprowadzenia dalszych badań. Zgromadzone informacje mają kluczowe znaczenie dla właściwego doboru i zaprojektowania składowisk geologicznych odpadów na dużej głębokości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania