Skip to main content

Enabling Mixed Societies of Communicating Plants and Artefacts

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wprowadzanie świata roślinnego w erę urządzeń cyfrowych

Zadaniem nowego badania finansowanego w ramach programu Information Society Technologies jest ułatwienie wprowadzania roślin do świata, w którym coraz większe znaczenie odgrywa technologia cyfrowa.

Gospodarka cyfrowa

Natura w zdecydowanej części została wykluczona z rewolucji cyfrowej. Tymczasem jest ona potencjalnym źródłem korzyści zwłaszcza dla sektora rolniczego. W związku z tym konsorcjum badawcze PLANTS postawiło sobie za cel opracowanie czujników i oprogramowania niezbędnych do nawiązania połączenia ze światem roślin. Zadaniem jednego z uczestników programu, jakim jest instytut Computer Technology Institute (CTI) w Grecji, było opracowanie składników procesu podejmowania decyzji należących do systemu PLANTS. Za pomocą różnych czujników monitorowano status każdej rośliny. Następnie rozszerzono zakres hierarchii systemu na skalę lokalną i globalną, w której rośliny wchodziły w reakcje z innymi roślinami oraz ze środowiskiem. Sercem procesu podejmowania decyzji jest ontologia PLANTS, czyli zbiór zasad opisujących zachowanie roślin i oczekiwane stany na każdym poziomie systemu. Naukowcy z CTI podjęli starania mające na celu wzbogacenie ontologii o wiedzę uzyskaną z badań komputerowego uczenia się przeprowadzonych w trakcie trwania projektu. Dokładniej rzecz ujmując, po szczegółowych analizach danych odczytanych z czujnika roślin opracowano nowe zasady i dendryty decyzyjne. Instytut CTI zastrzegł prawa autorskie do programu PLANTS. Przypuszcza się, że program będzie pomocny w optymalizacji wydajności rolnictwa przez eliminację zbędnych strat wartościowych zasobów, takich jak woda, składniki odżywcze, a nawet pestycydy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania