Skip to main content

New econometric model for environment and strategies implementation and sustainable development/endogenous technical change (NEMESIS/ETC)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poziom referencyjny dla modelu ekonomicznego technologiii niskowęglowej

Europejscy badacze opracowali model ekonomiczny, zapewniający lepsze zrozumienie, w jaki sposób zmiany obejmujące technologię emisji niewęglowej wpływać będą na produkcję i wzrost.

Energia

Model ekonomiczny NEMESIS/ETC, opracowany w ramach projektu o tej samej nazwie, zastosowany został w charakterze bazy rejestrującej trendy narodowe oraz branżowe w 15 krajach UE i Norwegii, począwszy od roku 2005, aż do roku 2030. W modelu podkreślono główne wyzwania, na które napotkają decydenci podejmujący decyzje w okresie następnych 25 lat. Scenariusz poziomu referencyjnego wykazał, iż największe źródło wzrostu wyniknie z handlu zagranicznego, ponieważ nie należy się spodziewać, by wzrost na obszarze UE przekroczył 2% w całym tym okresie. Jednakże, słaby wewnętrzny popyt w Europie skompensowany zostanie przez wysoki wzrost szybko rosnących gospodarek Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Kluczem do uatrakcyjnienia handlu zagranicznego będzie zdolność krajów europejskich do stwarzania nisz rynkowych dla swoich produktów. Można będzie to osiągnąć poprzez rozwijanie naukowych i technicznych badań rozwojowych, zwłaszcza w zakresie wytwarzania przyjaznej środowisku energii. Scenariusz poziomu referencyjnego, opracowany w ramach projektu NEMESIS/ETC, wykazał także spadek populacji oraz wielkości siły roboczej. Brak wykwalifikowanych pracowników może stać się czynnikiem krytycznym dla gospodarki europejskiej. Unia Europejska musi także stanąć w obliczu starzejącej się populacji, ponieważ w roku 2030 na dwie pracujące osoby przypadać będzie jedna osoba w wieku powyżej 65 lat. Zadaniem modelu ekonomicznego projektu NEMESIS/ETC było opracowanie scenariuszy i strategii w zakresie podaży i popytu technik energetycznych służących do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Scenariusz poziomu referencyjnego pozwolił na jaśniejsze zrozumienie współzależności pomiędzy strategiami gospodarczymi, energetycznymi i środowiskowymi, co pomoże w nakreśleniu przyszłej generalnej polityki europejskiej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania