Skip to main content

Reduction of noise emission on machine tools

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowatorska technika cichej pracy pras

Integracja rozwiązań w zakresie drgań przy projektowaniu maszyn przemysłowych zapewnia z pewnością jakość generowanego hałasu, ale nie zapobiega problemom z nadmierną hałaśliwością. W ramach projektu NOISELESS rozważono stosunkowo nową metodę redukcji hałaśliwości, opartą o czynną kontrolę wibracji.

Technologie przemysłowe

Ewolucja produkcji w kierunku stałego wzrostu wydajności związana była z podwyższaniem szybkości pracy maszyn wraz z obniżaniem ciężaru ich ruchomych części. W rezultacie tych dwóch występujących tendencji, w przemyśle występowały coraz powszechniej problemy wibracji oraz skażenia hałasem. Uzyskana obecnie wiedza o wytłumiających oraz pochłaniających hałas właściwościach różnych materiałów, otworzyła drogę dla nowych możliwości, dzięki zastosowaniu biernych i czynnych technik kontroli hałasu. Pomimo, iż techniki te zapewniają dostateczne rozwiązanie do obniżenia emisji hałasu w zakresie niskich częstotliwości, to metody bierne, polegające na stosowaniu materiałów dźwiękochłonnych, często prowadzą do niedopuszczalnego wzrostu masy i objętości. Dlatego w projekcie NOISELESS zaproponowano alternatywną metodę kontroli powtarzalnych uderzeniowych hałasów W przypadku czynnej kontroli akustycznej konstrukcji (ASAC), minimalizacja hałasu uzyskiwana jest poprzez modyfikację maszyny przy zastosowaniu tłumików zamocowanych bezpośrednio do elementów wibrujących. Dokładniej rzecz biorąc, we francuskiej firmie Cedrat Technologies skoncentrowano się na wykorzystaniu tłumików piezoelektrycznych do kontroli wibracji. Do głównych zalet stosowania tłumików piezoelektrycznych, zamiast innych elementów sterujących, jest ich ciężar i objętość. Ponadto, po zastosowaniu ich w powiązaniu z liniowymi wzmacniaczami mocy, tłumiki wielokrotne mogą być wbudowane do struktury maszyny. Dzięki zwielokrotnieniu dostępnego standardowego zasilania elektrycznego, wzmacniacz wysokiej mocy może zapewnić poziomy napięcia konieczne do sterowania tłumików piezoelektrycznych. Układy takie pozwalają także na dokładne dostrojenie systemu sterowania, a w rezultacie tego, kontrolę hałasu w szerokim paśmie częstotliwości. Doświadczenia zdobyte przez Cedrat Technologies przy opracowaniu inteligentnego systemu sterowania umożliwiły szersze zastosowanie tłumików piezoelektrycznych do obniżenia hałasu generowanego podczas produkcji przemysłowej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania