Skip to main content

Organic marketing initiatives and rural development

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe możliwości dla rynku produktów organicznych

Na terenie Europy przeprowadzono dokładne badania opinii na temat inicjatyw marketingowych rynku produktów organicznych (ang. Organic Marketing Initiative, OMI). Analiza danych będzie podstawą do maksymalnego zwiększenia zatrudnienia oraz możliwości biznesowych na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

Zdrowie

Na ten proces wpływają także europejskie przepisy, kładące nacisk na metody produkcji zgodne z zasadami ochrony środowiska i rozwój obszarów wiejskich. Rynek produktów organicznych przyczynił się między innymi do rozwoju zaplecza gospodarczego. Celem europejskiego projektu OMIARD było opracowanie skutecznych strategii marketingowych, pozwalających by wszystkie strony związane z rynkiem produkcji żywności organicznej w pełni czerpały korzyści ze zmian na europejskiej scenie gospodarczej. Członkowie konsorcjum osiągnęli swój cel dzięki dokładnym badaniom wszystkich poziomów inicjatyw OMI. Partnerzy z l'Institut National de la Recherché Agronomique w Haute-Garonne we Francji zebrali jednoznaczne i wyczerpujące informacje na temat kwestii związanych z inicjatywami OMI. Aby nakreślić wytyczne dla wszystkich poziomów rynku produktów organicznych, zespół połączył cenne dane uzyskane z wywiadów przeprowadzonych z menedżerami oraz ekspertami zewnętrznymi. W sumie zbadano 67 przypadków z 35 europejskich regionów, co pozwoliło uzyskać olbrzymią różnorodność warunków rynkowych na terenie Europy. Ocena danych wykazała, że wewnętrzne czynniki związane z interesami na rynku produktów organicznych prawdopodobnie nie decydują o powodzeniu w stopniu większym niż czynniki zewnętrzne. O sukcesie przedsiębiorstwa decyduje w większym stopniu jasny plan strategiczny oparty na podstawach ekonomicznych niż uwzględnianie aspektów środowiskowych. Być może nie jest zaskakujące, że słabym punktem tego założenia może być zaniedbanie kwestii, takich jak sieci regionalne, które okazały się kluczowym czynnikiem dla odniesienia sukcesu. W ramach projektu oceniono, że punkty krytyczne to zminimalizowanie kosztów logistycznych, takich jak transport i magazynowanie, a także ulepszenie produktów pod względem jakości i prawidłowej ilości. W wyniku rozwoju jednostek zapewniających podaż zalecono wprowadzanie zmian, mających na celu usprawnienie transportu i elementów sieci dostawczej. Rozpowszechnianie bardziej tradycyjnych metod upraw organicznych to dobra wiadomość dla mieszkańców obszarów wiejskich, które borykają się z licznymi problemami, w tym ze spadkiem populacji. Bardziej pracochłonna produkcja organiczna jest wyjątkowo ważna dla peryferyjnych europejskich regionów wiejskich, w których rozwój gospodarczy jest opóźniony. Ponadto opracowane metody pozwalają chronić cenne, naturalne piękno przyrody rozległych obszarów, co sprzyja przetrwaniu zbiorowisk fauny i flory.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania