CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Development and application of decision-making computerised system for environmental impact assessment and pollution reduction management in chemical industrial areas

Article Category

Article available in the following languages:

Mapowanie i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady chemiczne

Opracowano nowy system komputerowy mający na celu identyfikację i redukcję źródeł zanieczyszczeń emitowanych przez przemysłowe zakłady chemiczne przy zachowaniu dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa i opłacalności ekonomicznej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ostatnich latach zakłady chemiczne działające na obszarze krajów byłego Związku Radzieckiego stały się obiektem licznym badań. Brak standardów środowiskowych odpowiadających normom europejskim spowodował degradację rozległych obszarów leśnych. Aktualnie podejmowane są wysiłki mające na celu odwrócenie tej tendencji. Projekt badawczy współfinansowany ze środków programu INCO 2 miał na celu opracowanie oprogramowania mającego za zadanie wsparcie właścicieli i władz lokalnych w procesie oceny skutków środowiskowych. Narzędzie wspomagania decyzji o nazwie DEMACSYS może generować mapy zanieczyszczenia oraz przeprowadzić ocenę skuteczności różnych środków zmniejszenia emisji. W ramach projektu narzędzie DEMACSYS wdrożono w zakładach Szczekinoazot OAO, dużego producenta na terenie Federacji Rosyjskiej. Utworzono zbiór danych, w którym uszeregowano lokalne zasoby leśne według poziomu szkód spowodowanych przez zanieczyszczenia z zakładów Szczekinoazot OAO. W celu oceny danych dostarczonych przez system DEMACSYS i podjęcia decyzji o dalszych działaniach nawiązano bliską współpracę z władzami lokalnymi. Niezbędne było także uwzględnienie wpływu pozostałych zakładów w regionie. Takie inicjatywy jak w przypadku zakładów Szczekinoazot OAO przyczyniają się do zwiększenia świadomości środowiskowej w sektorze firm.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania