Skip to main content
European Commission logo print header

Human behaviour in crisis situations: A cross cultural investigation to tailor security-related communication

Article Category

Article available in the following languages:

Wpływ kultury na zachowania w sytuacjach kryzysowych

Lepsze poznanie zachowań ludzi z różnych krajów w sytuacjach kryzysowych może pomóc w optymalizacji protokołów kryzysowych i procedur ewakuacji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa już od dawna podejrzewali, że ludzie z różnych krajów i kręgów kulturowych różnie reagują na katastrofy. Na przykład podczas trzęsienia ziemi Japończycy odruchowo biegną na górę, a Grecy przeważnie na dół. Poznanie reakcji kulturowych na sytuacje kryzysowe mogłoby pomóc w opracowaniu lepszych strategii i procedur awaryjnych. To właśnie przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu BESECU. Badając reakcje różnych osób w sytuacjach awaryjnych i identyfikując wpływ kultury na te zachowania, uczestnicy projektu stworzyli podstawy dla doskonalenia procedur, instrukcji i protokołów komunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa. Aby te cele osiągnąć, projekt BESECU połączył badaczy, przedsiębiorstwa i służby ratownicze (przede wszystkim straż pożarną) z ośmiu różnych krajów. Przeprowadzono największe w historii badanie tego zagadnienia, obejmujące rozmowy z ponad 1000 osób ocalałych z katastrof oraz 3000 pracowników służb ratowniczych z wybranych krajów. W ramach projektu przeprowadzono też trzy ewakuacje budynków w Czechach, Polsce i Turcji, porównując ich wyniki z podobną ewakuacją wcześniej przeprowadzoną w Wielkiej Brytanii. Ewakuacje umożliwiły zespołowi projektu zidentyfikowanie zachowań specyficznych dla poszczególnych kultur, ujawniając istotne różnice w sposobach reagowania w czterech badanych populacjach. Ponadto zespół projektowy zebrał dane na temat metod komunikacji niewerbalnej stosowanych przez ratowników, na przykład używania sygnałów migowych podczas udzielania pomocy poszkodowanym. Informacje te reprezentują kolejny ważny aspekt usprawniania reagowania w sytuacjach kryzysowych. Obiecujące wyniki projektu mogą usprawnić procedury ewakuacyjne i pomóc w szkoleniu służb ratowniczych. Co ważne, wyniki te są już wykorzystywane przez inne projekty UE i pomogły w uwzględnianiu ważnych aspektów kulturowych przy zarządzaniu bezpieczeństwem i zarządzaniu kryzysowym. Kluczowe przesłania zostały zakomunikowane zainteresowanym stronom różnymi kanałami, między innymi poprzez konferencje, seminaria, publikacje i informacje prasowe. W dłuższej perspektywie wyniki te mogą ulżyć cierpieniu ludzkiemu, ratować życie i pomóc w sprawniejszym zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, stanowiąc tym samym kolejny przykład zaangażowania UE w zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania