Skip to main content

Innovative Hydrometallurgical Processes to recover Metals from WEEE including lamps and batteries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w utylizacji (recyklingu) e-odpadów

Niniejszy projekt badawczy ma na celu pomoc małym firmom w odzyskaniu należnej im części rosnącego rynku recyklingu odpadów elektronicznych. W ramach projektu budowany jest mobilny zakład przetwarzania, służący do odzyskiwania metali ze zużytych urządzeń.

Energia

Na obszarze Unii Europejskiej ilość "e-odpadów", lub inaczej odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (waste from electrical and electronic equipment - WEEE), rośnie w tempie pomiędzy 3 a 5% rocznie. MSP tradycyjnie dominowały przemysł recyklingowy, jednak w ostatnich latach są one wypierane z sektora WEEE przez wkraczające do niego i konsolidujące ten sektor duże firmy. Za powyższy trend odpowiedzialnych jest kilka czynników. Wiele krajów wdrożyło Dyrektywę Unii Europejskiej WEEE oraz Dyrektywę dotyczącą baterii (Battery Directive) w sposób wymagający podejścia zbiorowego (kolektywnego). Tymczasem duże zakłady przetwarzania surowców wtórnych są bardziej zainteresowane kilkoma dużymi kontraktami, niż dużą liczbą niewielkich kontraktów. HydroWEEE to finansowany przez Unię Europejską, zbiorowy projekt badawczy, mający na celu umożliwienie MŚP wznowienie rywalizacji w tym rozwijającym się przemyśle. Zespół badawczy opracowuje mobilny zakład przetwarzania służący odzyskiwaniu metali podstawowych oraz metali szlachetnych z lamp oraz zużytych baterii, przy użyciu procesów hydrometalurgicznych. Celem jest odzyskiwanie takich metali, jak miedź, mangan, cynk, itr oraz ind, o wystarczającym stopniu czystości (zazwyczaj około 95%), aby można je było bezpośrednio stosować do galwanizowania. Mobilny zakład przetwarzania umożliwi współpracę wielu MŚP, z pominięciem większych zakładów recyklingu oraz wtórnych procesów materiałowych. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie wystarczającej ilości przetwarzanego materiału, niezbędnej do rywalizacji na rynku, jednocześnie minimalizując konieczne inwestycje. Projekt rozpoczął się w marcu 2009 r. i będzie trwał przez 30 miesięcy, angażując siedmiu partnerów z czterech krajów: Włoch, Austrii, Rumunii oraz Serbii. Dotychczas zespół przeanalizował rynki dla każdego z komponentów WEEE, takich jak wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), lampy, kineskopy katodowe (CRT), płytki drukowane (PCB) oraz baterie. Partnerzy projektu opracowali i przetestowali procesy hydrometalurgiczne dla wszystkich powyższych podzespołów. Istniejące zakłady recyklingowe zostały dostosowane do nowych procesów i przetestowane. Na bazie badań pilotażowych stworzono również mobilny zakład przetwarzania odpadów, który planowo zostanie dostarczony w jesieni 2010 r. Obecnie system podlega ciągłemu rozwojowi. Partnerzy projektu HydroWEEE utworzyli spółkę wykorzystującą nowo opracowany system. Wyniki projektu są imponujące – koordynatorzy projektu szacują potencjalne przychody na 100 milionów euro, czyli ponad 100 razy więcej niż całkowity koszt projektu i 130 razy więcej niż kwota dofinansowania z UE – z udziałem 150 MŚP.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania