Skip to main content

Functional connectivity of developing hippocampal networks: characterization of “circuit-hubs”

Article Category

Article available in the folowing languages:

Interdyscyplinarne badania nad mózgiem

Europejscy naukowcy potwierdzili, że sieci neuronowe w mózgu działają na zasadzie bardzo podobnej do "koncentratorów aktywności" spotykanych wokół nas, od Internetu po ruch lotniczy.

Zdrowie

Zespół złożony z europejskich naukowców podjął prace nad zweryfikowaniem pewnego założenia, a właściwie kilku założeń. Przede wszystkim wykazano słuszność następującego przypuszczenia: połączenie dyscyplin naukowych, na przykład matematyki z neurobiologią, przynosi zupełnie nowe, ożywiające myśl naukową wyniki. Uczestnicy europejskiego projektu o nazwie "Łączność funkcjonalna rozwijających się sieci hipokampa: charakteryzowanie koncentratorów obwodów" sformułowali teorię działania sieci neuronowych. Aby jej dowieść, zwrócili się ku światu zewnętrznemu, a nie ku mikroskopom i obrazowaniu magnetycznemu. Według ich koncepcji "synchroniczne zdarzenia sieciowe" są zależne od ściśle określonych wzorców łączności między neuronami w mózgu. W szczególności starano się zweryfikować istnienie tzw. koncentratorów obwodów komórek "superpołączonych", które szybko przesyłają informacje do sieci rozwijających się w hipokampie. Wysiłki się opłaciły. Uczestnicy projektu zaznaczyli: "Nasza hipoteza była trafna i w toku projektu udało się nam, jako pierwszym, wykazać, że istnieją koncentratory neuronowe". Konkretnie przy użyciu czułych technik obrazowania naukowcy zrekonstruowali czasową dynamikę sieci i na tej podstawie zidentyfikowali "komórki koncentratorowe" zdolne skoordynować oscylacyjną aktywność w sieci. Ponadto potwierdzili, że neurony "koncentratorowe" są komórkami szczególnego typu (komórkami GABA-ergicznymi), które, jak sugerują dalsze badania, mogą być neuronami na wczesnych etapach rozwoju. Co więcej, wykazano, że w badaniach nad mózgiem korzyści przynosi podejście interdyscyplinarne, które obejmuje matematykę, fizykę i neurobiologię oraz wykracza daleko poza zagadnienia neurobiologii rozwojowej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania