Skip to main content

INtegrating MainSTREAM Economic Indicators with those of Sustainable Development

Article Category

Article available in the folowing languages:

Upowszechnienie wskaźników zrównoważonego rozwoju do pomiaru sukcesów gospodarczych

Wskaźniki ekonomiczne nie uwzględniają kluczowych czynników społecznych i środowiskowych. Jeden z projektów finansowanych przez UE zajął się opracowaniem metod integrowania pomiarów zrównoważonego rozwoju z analizami ekonomicznymi.

Gospodarka cyfrowa

Konwencjonalne miary i wskaźniki ekonomiczne dają dużo informacji o wynikach i kondycji gospodarki. Dają one jednak znikomy wgląd we wpływ rynku na dobrobyt obywateli i środowiska. Podkreśla to pilną potrzebę opracowania i wykorzystania wskaźników łączących odpowiednie czynniki społeczne i środowiskowe z tradycyjnymi analizami ekonomicznymi. Celem projektu IN-STREAM ("Integrating mainstream economic indicators with those of sustainable development") było wypełnienie tej luki zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W ramach projektu finansowanego z tematu Środowisko siódmego programu ramowego (7PR) dokonano analizy potrzeb i okazji w zakresie zwiększonego wykorzystania wskaźników zrównoważonego rozwoju. Zajęto się również oceną głównych słabości popularnych wskaźników ekonomicznych w zastosowaniu do pomiaru wpływu na środowisko i dobrobyt społeczny. Na przykład produkt krajowy brutto (PKB) mierzy przepływy, a nie zapasy, nie uwzględnia szkodliwości dla środowiska i pomija dystrybucję dochodów. Pomimo zgody co do potrzeby mierzenia tych czynników nie ma jednak jednomyślności, czy lepszy do tego celu będzie pojedynczy wskaźnik złożony, czy też zestaw odrębnych analiz porównawczych. Uwzględniając obszerność debaty na temat niedoskonałości PKB, prace projektu IN-STREAM skoncentrowano na trzech głównych obszarach: różnorodności biologicznej, ekologicznym wzroście i wydajności wykorzystania zasobów. Projekt zajął się też badaniem potencjalnej użyteczności wskaźników złożonych. Projekt IN-STREAM stwierdził, że wskaźniki społeczne są bardziej powszechne od środowiskowych. Sugeruje to, że orientacja projektu na środowisko i różnorodność biologiczną pomoże w podniesieniu rangi tych ważnych wskaźników w oczach decydentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania