CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Nano-Photonics Materials and Technologies for Multicolor High-Power Sources

Article Category

Article available in the following languages:

Organizacja pomocy dla naukowców z dziedziny TIK w promocji na stanowiska kierownicze

W ramach projektu europejskiego pobudzono bazę naukową, obejmującą nowych ambitnych członków UE w dziedzinie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK), a także aplikacje związane z biznesami i usługami.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Zadaniem projektu IST-BONUS było dopomaganie organizacjom takim jak uniwersytety, ośrodki naukowe, innowacyjne MŚP i sektory przemysłu z wymienionych krajów, w zakresie wzrostu ich uczestniczenia w ramach finansowanych przez UE programów naukowych dotyczących e-pracy i e-biznesu. Programy e-praca i e-biznes umożliwiają indywidualnym pracownikom oraz przedsiębiorstwom na tworzenie lepszych produktów i bardziej odpowiedzialnych usług poprzez TIK, co umożliwi lepszą konkurencyjność Europy.Wiele z tych dobrze umotywowanych i kompetentnych organizacji posiada już kwalifikacje i talent, by przejść na kierownicze europejskie stanowiska naukowe w dziedzinie TIK. Ale przejście do europejskie sfery badań naukowych stanowi pewne wyzwanie. W ramach projektu IST-BONUS, stanowiącym konsorcjum 12 partnerów z 11 państw europejskich, wspierano wysiłki nowych Państw Członkowskich, jak też państw kandydujących, nie tylko poprzez poprawę sytuacji badań naukowych, lecz także drogą pomagania interesariuszom w tych krajach w sieciowych kontaktach z doświadczonym kierowniczym personelem naukowym. Korzyści z tego odniosło przeszło 10\;000 organizacji. W okresie kilku lat, Komisja Europejska zainicjowała kontakty z organizacjami w tych krajach, co pomogło w pobudzeniu ich uczestnictwa w finansowanych przez UE badaniach naukowych. Organizowano konferencje, sesje naukowe oraz spotkania sieciowe. Pomimo takich działań ze strony Komisji Europejskiej, organizacje tych krajów musiały polegać w znacznej mierze na swoich zasobach i przedsiębiorczości. Projekt IST-BONUS pomógł tu w znacznym stopniu. W ramach projektu zidentyfikowano najpierw organizacje posiadające potencjał, by zapewnić kierowniczy personel naukowy. Następnie ustalono dwa kierunki działalności, jeden z myślą o ilościowym zakresie i drugi, stawiający na jakość. W ramach działalności dotyczącej zakresu ilościowego, ustalono trójfazowy proces, podczas którego organizacje najpierw angażowałyby się w sesje promocyjne oraz uświadamiające. Druga faza dotyczyła całodziennych spotkań informacyjnych oraz seminariów. Natomiast trzecia faza obejmowała kontakty sieciowe i spotkania pośredniczące na międzynarodowych konferencjach w dziedzinie informatyki. Drugi kierunek działalności skoncentrowany był głównie na zwiększeniu liczby organizacji z kontaktami sieciowymi w odpowiednich uczestniczących w programie krajach. Obejmowało to szereg różnorodnych działalności, takich jak audyty, plany działania, kierunki osiągania dobrych wyników w tej dziedzinie. Wysiłki realizowane w projekcie IST-BONUS pomogły naukowcom w nowych i ambitnych Państwach Członkowskich UE w wypełnieniu wyzwań i sposobności przedstawionych przez powstające technologie i systemy informatyczne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania