Skip to main content

EuroPolis: A deliberative polity-making project

Article Category

Article available in the folowing languages:

Angażowanie obywateli w proces tworzenia polityki

Informacje mogą być kluczowym elementem łączącym obywateli Europy z ich przedstawicielami, który pomoże w zbudowaniu poczucia zaufania.

Technologie przemysłowe

Nakłonienie obywateli do udziału w procesie tworzenia polityki na szczeblu krajowym jest bardzo trudne, natomiast dokonanie tego w wymiarze europejskim stanowi prawdziwe wyzwanie. Wiele ważnych decyzji, które mają wpływ na wszystkie państwa członkowskie, np. opracowanie strategii na rzecz zwalczania zmiany klimatu, podejmuje się na szczeblu europejskim. Zaangażowanie obywateli jest konieczne, aby wyniki prowadzonych działań mogły zostać uznane za wiarygodne. Celem projektu EUROPOLIS (A deliberative polity-making project) było zbadanie, czy lepiej poinformowani obywatele będą bardziej skłonni do angażowania się w życie polityczne. W tym kontekście zorganizowano specjalne, wielojęzyczne wydarzenie w Brukseli. Wzięło w nim udział około 400 obywateli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Partnerzy projektu wykorzystali koncept badania opinii publicznej połączonego z debatą w celu wywołania efektu poinformowania uczestników w kluczowych kwestiach. Wybrano dość kontrowersyjne zagadnienia: zmianę klimatu i imigrację. Przed wydarzeniem i po jego zakończeniu rozdano kwestionariusze, co powtórzono po kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Te same kwestionariusze były również wypełniane przez osoby, które nie brały udziału w wydarzeniu. Oczekuje się, że analiza i porównanie wyników tej grupy kontrolnej pokaże, czy skuteczniejsze przekazywanie informacji przyczynia się do zwiększenia udziału wyborców oraz do przezwyciężenia przeszkód, takich jak brak zaufania. Uczestnicy projektu mają nadzieję, że promowanie otwartego dialogu pomiędzy obywatelami różnych państw członkowskich pomoże w zbudowaniu silniejszych więzi transgranicznych, dzięki czemu mieszkańcy poszczególnych państw członkowskich poczują się obywatelami Europy.

Słowa kluczowe

Obywatele, proces polityczny, zmiana klimatu, polityka, imigracja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania