European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Magnetic Sorting and Ultrasound Sensor Technologies for Production of High Purity Secondary Polyolefins from Waste

Article Category

Article available in the following languages:

Wyzwania związane z odpadami nadający się do wielokrotnego użycia

Zasoby polimerów występujące w odpadach złożonych są w dużym stopniu niewykorzystane i w efekcie albo zakopywane, albo spalane. Naukowcy wspierani przez UE opracowali nowoczesną technologię, aby optymalnie wykorzystać duże zasoby złożonych odpadów plastikowych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Techniki i technologia wykorzystane do oddzielania i topienia tworzyw sztucznych, przykładowo z miejsc rozbiórki, wciąż wymagają wykonalnego rozwiązania. Produkcja poliolefiny wysokiej czystości — polimeru stosowanego w szeregu produktów — pochodzącej z takich miejsc przy dopuszczalnych kosztach wciąż nie jest możliwa. Dzięki wsparciu ze środków UE, zespół projektu W2PLASTICS odkrył nową technikę opartą na nowatorskiej technologii i służącą do oddzielania odpadów z tworzyw sztucznych. Zespół stworzył opłacalną i czystą technologię opartą na separacji gęstości magnetycznej (MDS) i kontroli procesu ultradźwięków do odzyskiwania wysokiej czystości poliolefin z odpadów złożonych. MDS poddano testom, które wykazały ponad 90% zdolność odzyskiwania wysoko wzbogaconych polimerów z odpadów złożonych. Według badaczy, Europa poddaje obecnie recyklingowi zaledwie 1 z 14 mln ton poliolefin sprzedawanych rocznie w UE. Naukowcy odkryli, że zdolność jednorodnego mieszania się poliolefin wtórnych uzyskiwanych z odpadów zależy nie tylko od ich jakości, ale i od wskaźnika szybkości płynięcia (MFI). Określenie stałego wskaźnika MFI odgrywa tu istotną rolę i stanowi jedno z najważniejszych kryteriów wykorzystywanych przez firmy z branży tworzyw sztucznych w analizie rynku. Proces ten odbywa się poprzez wlewanie odpadów złożonych do cieczy magnesującej. Naukowcy stworzyli narzędzie, które zarówno wykrywa, jak i kontroluje tę ciecz. W procesie tym pewne odpady wypływają na powierzchnię. Następnie, przy użyciu ultradźwięków, odbywa się identyfikacja poliolefin przed ich ekstrakcją. Zespół opracował także nowe narzędzie do kontroli jakości zwane obrazowaniem hiperspektralnym, które służy do odzyskiwania poliolefin z odpadów złożonych. Opisuje ono i ilościowo mierzy incydencję i typy poliolefin i substancji skażających w strumieniach odpadów plastikowych. Nowoczesna technologia sortowania opracowana przez zespół W2PLASTICS stanowi zrównoważoną, długoterminową i opłacalną alternatywę w produkcji materiałów wtórnych. Wyniki projektu pomogą zmniejszyć negatywne skutki branży odzyskiwania tworzyw sztucznych dla środowiska, uzupełnić zasoby i pobudzić konkurencyjność i rynek pracy w Europie.

Słowa kluczowe

Odpady wielokrotnego użytku, polimer, odpady złożone, tworzywa sztuczne, poliolefina, separacja gęstości magnetycznej, kontrola procesu ultradźwięków, wskaźnik szybkości płynięcia, ciecz magnesująca, obrazowanie hiperspektralne, materiał wtórny, recykling

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania