Skip to main content

PROcedures for TESTing and measuring wind energy systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie turbin wiatrowych, w celu ulepszenia technologii

Raporty zawierające wyniki badań na temat turbin wiatrowych, ich systemów mechanicznych, obciążeń oraz łopatek ich wirników, pozwolą na ulepszenie konstrukcji, a tym samym działania tych turbin.

Energia

Finansowany ze środków UE projekt o nazwie „Procedury testowania i pomiaru systemów energii wiatrowej” (′Procedures for testing and measuring wind energy systems′ - Protest) dostarczy serię raportów, pozwalających na ulepszenie konstrukcji i codziennego działania turbin wiatrowych. W raportach tych zostaną przeanalizowane tematy obejmujące wiele codziennych procedur opracowywania systemów mechanicznych turbin wiatrowych oraz możliwe ulepszenia. Dużo uwagi poświęca się obciążeniom obliczeniowym, poprzez raporty analizujące różne aspekty tego tematu, w tym zbadanie, czy obecnie wykorzystywany zestaw przypadków obliczeniowych jest adekwatny nie tylko do obliczania całkowitych obciążeń rotora i wieży, ale czy nadaje się również do obliczania obciążenia obliczeniowego komponentów mechanicznych. Jeżeli nie, to zespół projektowy opracuje nowe przypadki obciążeń. Planowane jest również zalecenie praktyk w zakresie modelowania komponentów. Wszystkie raporty zostaną zastosowane do trzech studiów przypadku, a wyniki zostaną wykorzystane do zaktualizowania zalecanych praktyk i procedur. Ponadto wszystkie wyniki projektu Protest zostaną przedłożone odpowiednim komitetom standaryzacji energii wiatrowej i zostaną opublikowane na konferencjach i warsztatach w zakresie energii wiatrowej. Oczekuje się, że wyniki posłużą do lepszego opracowania procedur pomiarów prototypów, w celu wyrównania poziomu procesu opracowywania komponentów mechanicznych i poziomu projektowania i wytwarzania łopat wirników. Ukończono już raport opisujący systemy mechaniczne turbin wiatrowych, uwzględniający obecnie modele projektowania i symulacji oraz rezultaty pomiarów prototypów. Ukończono także raport określający studia przypadków dla napędu, systemu skoku i odchylenia, a także krytyczne zmienne projektowe. Według badaczy, istotnym uzyskanym wynikiem było opracowanie nowej metody mającej zastosowanie do systemów odchylenia. Metoda obejmuje sześć kroków, które należy przeprowadzić aby stworzyć i wykorzystywać tak zwaną „kampanię pomiarową”, mającą na celu zatwierdzenie lub ulepszenie modelu komponentu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania