Skip to main content

Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and services in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona bioróżnorodności gleby poprzez lepsze wykorzystanie gruntów

Nadmiernie intensywne wykorzystanie gruntów wpływa na bioróżnorodność gleby i związane z nią usługi ekosystemowe, stanowi zagrożenie dla produkcji żywności i biopaliw oraz narusza delikatną równowagę panującą w przyrodzie. W celu oceny konfliktów związanych z zapotrzebowaniem na wykorzystanie ziemi, bioróżnorodności gleby i zrównoważonej dostawy towarów i usług ekosystemowych w Europie powołano projekt finansowany ze środków UE.

Zmiana klimatu i środowisko

Szeroko zakrojona degradacja gleby w UE niesie ze sobą poważne konsekwencje dla jej żyzności; wpływa ona na systemy produkcji rolnej i dostępność podstawowych usług ekosystemowych. Ten ostatni aspekt wiąże się z dostarczaniem żywności, pasz, czystej wody i składowaniem dwutlenku węgla oraz kontrolowaniem szkodników i chorób. Działania związane z gromadzeniem danych i analizowaniem różnych skutków i czynników napędzających zintensyfikowane wykorzystanie gruntów realizowane w ramach projektu SOILSERVICE dostarczyły wielu cennych informacji związanych z zagadnieniami kluczowymi dla tego projektu. Zespół przeanalizował również metody lepszego zarządzania glebą w perspektywie złagodzenia skutków zmiany klimatu i ograniczenia stosowania składników odżywczych i środków chemicznych. Poszerzona wiedza i postępy poczynione w tych obszarach dają również nadzieję na poprawę dochodów europejskich rolników w perspektywie długoterminowej. Poprzez połączenie produkcji, wykorzystania gruntów, bioróżnorodności gleby i zrównoważonego rozwoju w ramach modeli społeczno-gospodarczych projekt SOILSERVICE umożliwił powiązanie usług ekosystemowych z ekonomicznymi aspektami podejmowania decyzji przez rolników. Jest to ważne — intensyfikacja rolnictwa ograniczyła obfitość i biomasę większości grup organizmów żyjących w glebie na terenie całej Europy. To oraz inne ważne ustalenia poczynione dzięki zastosowaniu podejść interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych stanowią podstawę dla ukierunkowania decyzji podejmowanych w ramach polityk związanych z reformą wspólnej polityki rolnej oraz polityki dotyczącej ochrony środowiska. Dalsze wsparcie dla działań podejmowanych w tym kierunku oraz procesu podejmowania decyzji w zakresie zrównoważonego rolnictwa i produkcji energii w Europie związane było z opracowaniem różnych narzędzi oceny. Partnerzy projektu SOILSERVICE opracowali dwa zestawy narzędzi: jeden przeznaczony do ilościowego oznaczenia usług ekosystemowych oraz ich związku z bioróżnorodnością gleby, drugi zaś przeznaczony do oceny usług ekosystemowych związanych z glebą. Opracowane zestawy narzędzi można wykorzystać do wsparcia procesu podejmowania decyzji związanych ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa w Europie. Ustalenia poczynione w ramach projektu mają duże znaczenie dla zarządzania systemami upraw rolnych i trendów związanych z wykorzystaniem gruntów panujących w UE. Te oraz inne czynniki (takie jak skutki zmiany klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych) stanowią priorytet w zakresie ochrony usług ekosystemowych związanych z glebą oraz zrównoważonego rozwoju produkcji żywności i bioenergii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania