Skip to main content
European Commission logo print header

OLEFIN METATHESIS AS A PRACTICAL SYNTHETIC TOOL

Article Category

Article available in the following languages:

Katalizatory z metatezą olefinową

Katalizatory są wykorzystywane do przyspieszania lub spowalniania reakcji chemicznych lub ich pobudzania. Dlatego też budowa katalizatora musi umożliwiać producentom wytwarzanie różnych związków przeznaczonych do bardzo wielu różnych wyrobów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Przez ostatnie cztery lata konsorcjum finansowanego przez UE projektu EUMET ("Olefin metathesis as a practical synthetic tool") badało reakcję noszącą nazwę metatezy olefinowej (OM). OM to reakcja katalityczna umożliwiająca formowanie się podwójnych wiązań węglowych (C)–C w celu uzyskania cennych produktów, takich jak polimery i nowe alkeny. Metoda ta pozwala ograniczyć liczbę etapów syntezy oraz wyeliminować żmudną i nieprzyjazną dla środowiska klasyczną sekwencję stosowania grup ochronnych. Partnerzy EUMET zrealizowali wszystkie założone cele w okresie czterech lat realizacji projektu. Zaprojektowali i zsyntezowali nowe oparte na rutenie prekursory katalizatorów OM. W celu optymalizacji i poznania mechanizmów reakcji oraz do oceny katalizatorów w reakcjach metatezy zastosowano obliczeniowe metody analizy reaktywności. Zwiększono też skalę syntezy pod kątem potencjalnej komercjalizacji nowych kompleksów wykazujących się optymalną sprawnością katalityczną w reakcjach metatezy. Pomyślna realizacja projektu zaowocowała ukazaniem się w sumie 70 publikacji na łamach czasopism fachowych. Ponadto uczestnicy projektu EUMET brali udział w ważnych spotkaniach, na których omawiano najnowsze osiągnięcia w zakresie OM. Projekt EUMET ma szansę przynieść ogromne korzyści gospodarcze i społeczne Jednym z prostych przykładów znaczenia tych prac jest to, że nowe katalizatory zastosowane w produkcji substancji Simeprevir stosowanej w leczeniu zapalenia wątroby typu C pozwalają skrócić czas wytwarzania leku o 360–540 dni. Szacuje się, że sama oszczędność czasu powinna mieć wartość ekonomiczną rzędu 360–540 milionów dolarów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania