Skip to main content

Understanding and Assessing the Impact and Outcomes of the ERC Funding Schemes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przegląd metod finansowania

Inicjatywa, w ramach której dokonana zostanie ocena grantów udzielanych na rzecz projektów przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych ('European Research Council' - ERC) pozwoli określić wpływy i wartość dodaną tych mechanizmów finansowania.

Zmiana klimatu i środowisko

Europejska Rada ds. Badań Naukowych to pierwszy organ europejski, utworzony w celu wspierania najbardziej obiecujących wysiłków naukowych podejmowanych w Europie we wszystkich dziedzinach nauki i inżynierii. Rada motywuje do pracy najlepszych niezależnych badaczy europejskich i nagradza innowacyjne propozycje, kierując środki finansowe do najbardziej obiecujących naukowców z wielu dziedzin. Ważne jest, aby UE dokonała analizy wpływu tej organizacji i oceniła jej skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów. Aby sprostać powyższemu wyzwaniu, podczas prac finansowanego ze środków UE projektu o nazwie „Zrozumienie i ocenia wpływu i skutków schematów finansowania w ramach ERC” ('Understanding and assessing the impact and outcomes of the ERC funding schemes' - Eurecia) opracowywane są ramy pozwalające lepiej zrozumieć dynamikę europejskiego systemu naukowego i działalność ERC. Celem projektu jest ocena wpływu i skutków stosowania schematów finansowania ERC oraz ich interakcji z zarządzaniem na poziomie krajowym i międzynarodowym. Prace w ramach projektu obejmą również analizę danych dotyczących naukowców, organizacji badawczych oraz organizacji zapewniających finansowanie. Po ukończeniu analiz zespół ekspertów dyskretnie oceni, w jakim stopniu ERC osiąga spodziewane wyniki i wpływy. Zespół projektowy określa wpływ jako „możliwe do jednoznacznego przypisania zmiany na przestrzeni czasu”, uwzględniając zarówno zamierzone cele, jak i niezamierzone wpływy wynikające z zastosowania schematów finansowania ERC. W powyższym świetle projekt oraz naukowcy w niego zaangażowani skupione są wokół trzech ramowych kwestii: jak dokonać pomiaru wpływów, jak przypisać wpływy oraz jak je ocenić. Dokonanie pomiaru wpływów w nauce stanowi wyzwanie. Pomiar taki musi być oparty na teoriach i koncepcjach czerpanych między innymi z socjologii nauki oraz politologii. W ramach projektu Eurecia opracowywana jest metodologia pomiaru wpływu schematów finansowania ERC w pięciu odrębnych, jednak powiązanych aspektach systemu naukowego. Są to: naukowcy, badania naukowe i kariery, społeczności wiedzy, organizacje badawcze, europejski obszar finansowania oraz krajowe obszary finansowania. Ponadto projekt obejmuje dwa powiązane tematy, którymi są zarządzanie nauką oraz dynamika nauki. Aby osiągnąć założone cele, wykorzystuje się połączenie metod badawczych, obejmujące ankiety, studia przypadków oraz szczegółowe wywiady. Oczekuje się, że odkrycia poczynione w ramach projektu Eurecia pomogą zrozumieć różnice wpływów wynikające z różnych metod finansowania, organizacji oraz dziedzin badawczych. W związku z tym, badanie musi objąć uniwersytety, organizacje badawcze, fundatorów badań oraz naukowców, czyli zainteresowane strony z dziewięciu europejskich krajów, z którymi przeprowadzane są wywiady. Dzięki wynikom, które zostaną uzyskane w ramach projektu, Europa w znacznie większym stopniu zrozumie, w jaki sposób finansowanie pomaga badaniom naukowym na całym kontynencie. Możliwe będzie również dopasowanie mechanizmów finansowania, w celu uzyskania optymalnych wyników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania