Skip to main content

Electrically modified biomaterials surface

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nanotechnologia pomaga w leczeniu poważnych schorzeń

Europejscy i izraelscy naukowcy połączyli swoje siły, by badać biomateriały wykorzystywane do leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego i osteoporozę.

Technologie przemysłowe

Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), choroby układu sercowo-naczyniowego przyczyniają się do przeszło połowy wszystkich zgonów na terenie Unii Europejskiej, co wywiera znaczny wpływ na siłę roboczą i dochody rodzin. Poza tym, z uwagi na starzejące się społeczeństwo Unii Europejskiej, złamania układu kostnego z powodu osteoporozy uległy w ostatniej dekadzie podwojeniu – w związku z tym szacuje się, że około 40% kobiet w wieku powyżej 50 roku życia będzie cierpieć z powodu złamań w wyniku niskiej gęstości kości. Komisja Europejska uważa, że nanotechnologia może pomóc w przezwyciężeniu tych problemów, toteż postanowiono, iż opracowanie i kontrola biomateriałów na skalę nanometryczną powinny być strategicznym priorytetem badań naukowych.Jednym z opracowań zainicjowanych w wyniku takiego postanowienia jest projekt, o nazwie „Modyfikowane elektrycznie powierzchnie biomateriałów” (Bioelectricsurface), w ramach którego realizowane są zamierzenia zmniejszenia liczby obrażeń i ryzyka zgonów poprzez dokładne zrozumienie wzajemnego oddziaływania w nanoskali układów biologicznych z powierzchniami biomateriałów. W ciągu ostatniego roku naukowcy opracowali metody prowadzenia modyfikacji elektrycznych trzech najważniejszych biomateriałów, a mianowicie hydroksypatytu (HA), poliuretanu (PU) oraz dwutlenku tytanu (TiO2). Badano również wzajemne oddziaływania biologiczne z modyfikowanymi elektrycznie powierzchniami, zwracając uwagę, że wstępne badania wykazały selektywne charakterystyki reakcji gatunków biologicznych, takich jak antyciała i komórki, w stosunku do naładowanych elektrycznie powierzchni. Zespół rozwija obecnie techniki dlaszego pogłębienia tej wiedzy oraz wykorzystania jej w urządzeniach biomedycznych. Zamierzeniem jest opracowanie nowatorskich urządzeń terapeutycznych dla czterech specyficznych zastosowań biomedycznych, takich jak: stenty w układzie sercowo-naczyniowym, stenty urologiczne, implanty ortopedyczne i przeszczepy oraz tkaniny z włókien antymikrobowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania