European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Monitoring Ideas Regarding Research Organizations and Reasons in Science

Article Category

Article available in the following languages:

Skuteczne odzwierciedlanie wiedzy posiadanej przez społeczeństwo

Dla osiągnięcia przez Europę celu, jakim jest bardziej konkurencyjna gospodarka i społeczeństwo oparte o wiedzę, niezbędne jest lepsze zrozumienie związku pomiędzy nauką i społeczeństwem oraz wpływu tego związku na strukturę badań w Europie. Powyższa kwestia została przeanalizowana w ramach europejskiego badania naukowego.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Celem grupy naukowców było niesienie pomocy Europie w osiągnięciu tego ambitnego celu, po raz pierwszy omówionego w czasie spotkania liderów europejskich w Lizbonie w 2000 roku. W ramach projektu o nazwie „Monitorowanie koncepcji dotyczących organizacji badawczych i motywacji w nauce” ('Monitoring ideas regarding research organisations and reasons in Science' - Mirrors) przeprowadzana jest koordynacja i analiza powiązań występujących pomiędzy nauką, polityką i społeczeństwem, pod kątem ich postrzegania w ostatnich dekadach przez filozofów, historyków i socjologów. W celu zbadania powiązań pomiędzy nauką i społeczeństwem w różnych, krajowych i międzynarodowych, kontekstach, w ramach projektu zgromadzono uczonych i naukowców z różnych krajów. Na podstawie prowadzonych badań, zespół uczestniczący w projekcie opracowuje zalecenia dotyczące polityki naukowej. Badane jest również, w jakim stopniu tak zwana Strategia Lizbońska wspiera społeczeństwo oparte o wiedzę oraz wysiłki zmierzające do zdemokratyzowania procesów podejmowania decyzji na temat badań i rozwoju. Dzięki pracom prowadzonym w ramach projektu udało się odkryć brak spójności pomiędzy środkami stosowanymi w zakresie polityki naukowej a celami. Nierównowaga wynika ze wspierania strategii, które spełniają potrzeby prywatnych gałęzi przemysłu, a nie społeczeństwa. W ramach projektu odkryto, że potrzeby prywatnych gałęzi przemysłu i potrzeby społeczeństwa są w sposób sztuczny równoważone, co wynika ze stawiania znaku równości pomiędzy dobrobytem gospodarczym a dobrobytem społecznym. Powyższe podejście sugeruje, że dobrobyt gospodarczy wystarcza do osiągnięcia dobrobytu społecznego, co nie zawsze jest prawdą. W związku z powyższym, badacze podkreślają potrzebę dostosowania strategii politycznych w taki sposób, aby objęły one potrzeby zarówno przemysłu prywatnego, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Innymi słowy, w ramach projektu odkryto, że wzrost gospodarczy i konkurencja mogą iść w parze ze wspieraniem potrzeb ogółu społeczeństwa i środowiska naturalnego. Powyższe założenie pomogłoby opracować epistemologiczne podejście, łączące potrzeby społeczeństwa ze wzrostem gospodarczym. Cele projektu osiągane są poprzez opracowywanie multikulturowego podejścia, wspierającego polityki innowacji naukowej w oparciu o demokratyczne decyzje, kreatywność i rozwój talentów. Dzięki takiemu podejściu, prace realizowane w ramach projektu pomagają również promować zaufanie pokładane w nauce, na nowo definiując takie pojęcia, jak innowacje techniczno-naukowe, wiedza i doświadczenie, kreatywność, reforma edukacji i specjalizacja. Następnie opracowywane są zalecenia w zakresie uregulowania powyższych obszarów, z uwzględnieniem zrównoważonej ochrony środowiska naturalnego jako celu strategicznego. Aby zagwarantować powyższe podejście, w projekt zaangażowano jedną osobę z zewnątrz, będącą przedstawicielem ogółu społeczeństwa, w celu korzystania z dostarczanych przez nią informacji zwrotnych. W ramach projektu Mirrors udało się opracować cenne zalecenia, łączące rozwiązania z zakresu przemysłu, środowiska naturalnego oraz społeczeństwa, w oparciu o rozwój zrównoważony. Powyższe podejście może się okazać tym, które najlepiej odzwierciedla naturę nowej Europy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania