Skip to main content

Services and Health for Elderly in Long TERm care

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zoptymalizowany przepływ informacji zdrowotnych dotyczących osób starszych

Grupa badaczy potwierdziła skuteczność narzędzia służącego do generowania i udostępniania wiarygodnych informacji o potrzebach osób starszych przebywających w ośrodkach opieki długoterminowej. Wspomniane narzędzie stanowi paneuropejskie źródło informacji wspierających badanie i doskonalenie metod zapewniania takiej opieki w różnych krajach.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo
Zdrowie

Stosowanie sprawdzonych i ujednoliconych metod rejestrowania potrzeb w zakresie opieki w różnych krajach europejskich nie stanowi elementu codziennych procedur. Utrudnia to miarodajne porównywanie statystyk dotyczących pensjonariuszy domów opieki oraz jakości usług świadczonych w poszczególnych lokalizacjach. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu SHELTER (Services and health for elderly in long term care) podjęli się sprawdzenia skuteczności istniejącego narzędzia do kompleksowej oceny potrzeb w zakresie opieki, szczególnie w odniesieniu do osób przebywających w placówkach opieki długoterminowej (LTCF). Minimalny zestaw danych (MDS) udostępnia kluczowe miary stanu klinicznego i funkcjonalnego w postaci standaryzowanej, umożliwiając porównywanie statystyk dotyczących osób przebywających w domach opieki, jakości zapewnianej im opieki oraz jej rezultatów. Wygenerowane dane mogą być przesyłane do odpowiednich systemów, dostarczając im informacji o metodach zarządzania wynikami i kontrolowania jakości opieki długoterminowej nad osobami starszymi. Aby ocenić przydatność metody MDS-LTCF do porównań, uczestnicy projektu SHELTER sprawdzili możliwość zastosowania jej w odniesieniu do szerszych kręgów społeczeństwa europejskiego. W tym celu zbadano poprawność językową licznych elementów w przetłumaczonych wersjach narzędzia oraz dokonano oceny wiarygodności każdego elementu pod względem rzetelności pomiarowej (z wykorzystaniem metody powtórnego pomiaru) i porównywalności ocen dokonanych przez różnych oceniających. Następnym krokiem było wdrożenie mechanizmu MDS-LTCF na szeroką skalę i wprowadzenie uzyskanych wyników do nowo utworzonej międzynarodowej bazy danych. Narzędzie ułatwia pomiar wyników pensjonariuszy, identyfikowanie prognostyków wyników, definiowanie kryteriów kwalifikowalności i grupowania w zakresie wykorzystania zasobów, monitorowanie świadczenia usług oraz analizowanie wskaźników jakości opieki. Co istotne, narzędzie definiuje wspólny dla wielu krajów język analizy, poznawania i zarządzania w kluczowym sektorze opieki zdrowotnej. Zatwierdzenie metody MDS-LTCF stanowi duże wsparcie dla personelu klinicznego, badaczy i decydentów politycznych. Przyczyni się ona do optymalizacji wydatków publicznych i przydziału zasobów, co przyniesie korzyści zarówno osobom starszym, jak i krajowym systemom opieki zdrowotnej. Wyniki inicjatywy SHELTER zostały podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem szeregu publikacji i sympozjów, a także podczas konferencji podsumowującej osiągnięcia projektu.

Słowa kluczowe

Opieka zdrowotna, osoby starsze, opieka długoterminowa, SHELTER, minimalny zbiór danych, LTCF

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania