Skip to main content

Future Industrial Model for SMEs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważony model biznesowy dla MŚP

W ramach projektu o nazwie „Przyszły model przemysłowy dla MŚP” ('Future industrial model for SMEs' - FutureSME) opracowano nowy, praktyczny model biznesowy oraz model produkcji i dla małych i średnich firm europejskich. Model ten – poprzez zachęcanie do stosowania bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych – pomoże firmom skuteczniej konkurować na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

Zmiana klimatu i środowisko

Prace projektu FutureSME obejmują również badania nad potrzebami MŚP, skutkujące opracowaniem modelu biznesowego i architektury projektu. W ramach modelu określono cztery obszary zdolności niezbędne do osiągnięcia przez firmy sukcesu. Obejmują one zdolności strategiczne, operacyjne, menedżerskie oraz adaptacyjne, z których zdolność adaptacyjna jest najważniejsza z punktu widzenia długoterminowego rozwoju zrównoważonego. Zadaniem architektury FutureSME jest przemiana MŚP w przedsiębiorstwo adaptacyjne. Architektura ta obejmuje portal internetowy, diagnostykę biznesową, zasoby ułatwiające wdrożenie oraz strukturyzowany program prowadzący do uzyskania akredytacji. Diagnostyka biznesowa została już wdrożona u niektórych partnerów będących użytkownikami końcowymi, a obecnie opracowywana jest wersja umożliwiająca dokonanie samodzielnej oceny. Środowisko wsparcia obejmuje szereg metodologii z zakresu produktywności, takich jak materiały Lean, będące narzędziem analizy cyklu życia oraz model 6 Sigma (strategia zarządzania biznesowego) dla MŚP. Projekt FutureSME pilotuje również zmodyfikowaną architekturę dla szkół, która ma na celu zachęcenie młodzieży do opracowywania filozofii biznesowej opartej na najlepszych praktykach. Narzędzia, techniki oraz platforma dostarczania wyników, opracowane w ramach projektu FutureSME, pomogą organizacjom zwiększyć możliwości adaptacyjne. Model produkcyjny zostanie rygorystycznie przetestowany w MŚP oraz innych firmach w wielu sektorach produkcyjnych i w wielu krajach. Wyniki projektu FutureSME zostaną upowszechnione w UE, pomagając małym i średnim przedsiębiorstwom europejskim stworzyć zrównoważony model biznesowy. Model ten umożliwi firmom zarówno obniżenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jak i tworzenie dobrobytu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania