Skip to main content

FUSENET - The European Fusion Education Network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przybliżanie naukowców do energii jądrowej

W ambitnym projekcie badawczym zrzeszono 18 krajów, by powołać europejską sieć na rzecz edukacji w dziedzinie syntezy jądrowej. Stowarzyszenie FuseNet przyciąga zarówno uczniów szkół średnich, jak i doktorantów.

Energia

Energia jądrowa to czysty, bezpieczny i zrównoważony sposób umożliwiający zaspokojenie energetycznego zapotrzebowania rozwijającego się świata. Obecnie większość elektrowni jądrowych na świecie działa w oparciu o syntezę jądrową. Teraz jednak Chiny, UE, Indie, Japonia, Korea, Rosja i Stany Zjednoczone połączyły siły, by dowieść wykonalności syntezy jako źródła energii. Projekt międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER) powstał, aby w ciągu zaledwie 10 lat stworzyć działający zakład syntezy jądrowej. Ta nowa epoka energii jądrowej będzie wymagała nowego pokolenia naukowców przeszkolonych w zakresie syntezy jądrowej. W ramach finansowanego przez UE projektu "FUSENET - The European fusion education network" (FUSENET) z powodzeniem nawiązano czynną i trwałą współpracę, by to osiągnąć, obecnie reprezentowaną przez podmiot prawny, jakim jest Stowarzyszenie FuseNet. Do Stowarzyszenia należy ponad 40 opłacających składki członków, m.in. przedstawiciele branży przemysłowej, uniwersytety i instytuty badawcze z całej Europy. Członkami mogą zostać także organizacje spoza Europy. Misją Stowarzyszenia FuseNet jest stymulacja i koordynacja kształcenia w dziedzinie syntezy jądrowej w Europie. Misja ta jest realizowana poprzez przyciąganie zmotywowanych studentów, zapewnianie im doskonałego przeszkolenia oraz sprzyjanie mobilności poprzez organizacje wymian, staży i możliwości pracy. W przeciwieństwie do wielu programów, które skupiają się na studiach dyplomowych, projekt FUSENET zaczyna już od szkoły średniej. Członkowie projektu wspierają i organizują wspólne działania edukacyjne jak warsztaty, szkoły letnie i coroczne wydarzenia doktorskie. W projekcie FUSENET powstają także narzędzia edukacyjne, takie jak interaktywne laboratoria, narzędzia wirtualne, kursy internetowe oraz podręcznik na temat technologii syntezy jądrowej. Dodatkowym sukcesem projektu są tygodniowe zajęcia dla uczestników studiów magisterskich, a działania w ramach projektu przyczyniły się do ustanowienia wspólnych kryteriów akademickich regulujących przyznawanie stopni magistra i doktora. Strona internetowa projektu stanowi portal do wszelkich możliwości kształcenia w dziedzinie syntezy jądrowej w Europie. Oferuje ona materiały edukacyjne i informuje o działaniach organizowanych na poziomie oświatowym. Prezentuje także aktualności ze świata syntezy jądrowej, rozmaite działania projektu FUSENET oraz możliwości kształcenia. Podsumowując, w projekcie FUSENET z powodzeniem stworzono aktywną sieć europejską, która podnosi jakość kształcenia w dziedzinie syntezy jądrowej w całej Europie. Stowarzyszenie FuseNet dopilnuje, by dziedzictwo projektu przetrwało, pielęgnując specjalistyczną wiedzę z dziedziny syntezy jądrowej na rzecz zachowania wiodącej pozycji Europy w tym nowym sektorze produkcji energii.

Słowa kluczowe

Synteza jądrowa, energia jądrowa, naukowcy, sieć edukacyjna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania