Skip to main content
European Commission logo print header

STARring a trans-regional network of REGIOnal research-driven marine clusters

Article Category

Article available in the following languages:

Europa podbija morza

Posiadając długoletnie tradycje działalności na morzach, Europa promuje obecnie przemysł stoczniowy oraz sektor budowy pływających jednostek rekreacyjnych. Gwarantuje to ciągłość oraz konkurencyjność tego renomowanego przemysłu.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Przez całe wieki Europa realizowała nadzwyczajne osiągnięcia w zakresie działalności na morzach, co prowadziło do odkryć oraz dobrobytu. Nawet w okresie obecnym, przemysł morski w Unii Europejskiej, a zwłaszcza sektor stoczniowy i technika morska, pozostają bardzo konkurencyjne w skali globalnej. Aby utrzymać tę konkurencyjność, konieczne jest nieprzerwane inwestowanie, prowadzenie badań oraz rozwojowe opracowania techniczne (RTD). Europejski przemysł morski może z powodzeniem konkurować na rynkach globalnych poprzez wprowadzanie krytycznych i dynamicznych metod rozwoju techniki w zakresie produktów i procesów technologicznych. W rezultacie tego, finansowany przez UE projekt, o nazwie „Opracowanie transregionalnej sieci regionalnych, morskich klastrów badawczych‟ (Starnetregio), umożliwił wzrost zdolności produkcyjnych regionalnych grup w Chorwacji (Rijeka), Włoszech (Friuli Venezia Giulia) oraz Słowenii, głównie dzięki inwestowaniu w badania i rozwój przemysłu morskiego. Dzięki intensywnym pracom badawczym prowadzonym w regionach lub „klastrach‟, inicjatywa ta objęła zwłaszcza badania i rozwój przemysłu stoczniowego i urządzeń portowych. Klastry takie, zorganizowane dzięki prowadzonej z powodzeniem działalności projektu, objęły uniwersytety, ośrodki badań, przedsiębiorstwa oraz regionalne władze. W celu realizacji planów w 30-miesięcznym okresie działalności projektu, założono wykonalną strukturę sieci instytucjonalnej, sporządzono plany rozwoju regionalnego oraz opracowano główne kierunki działalności w zakresie badań i rozwoju (RTD). Przeprowadzono ogólnoregionalną analizę planów rozwoju oraz uczestników RTD, umożliwiając powstanie transnarodowego, przyszłego środowiska współpracy w zakresie badań. Zainicjowano również transfer wiedzy, realizowany poprzez wspólne procesy edukacji i nauczania, organizowane dla interesariuszy, jak też opracowanie wspólnego planu działania w celu poprawy integracji między interesariuszami. Jednym z najważniejszych rezultatów projektu było opracowanie wspólnej Transnarodowej Agendy Badań (TRA), integrującej zebrane dane ze wszystkich obszarów badań. W wyniku tego, TRA nieprzerwanie realizuje określanie i ustalanie realizowanych wspólnie strategii badań, zmierzające do zrozumienia potrzeb sektora przemysłowego. Pomaga to w definiowaniu wspólnych strategii i programów RTD oraz ich urzeczywistnianiu. Agenda TRA umożliwia podsumowanie wspólnych interesów i potrzeb trzech regionów, skupiając się na obszarach dalszego rozwoju i pobudzeniu przemysłu stoczniowego, jak również sektora budowy rekreacyjnych jednostek pływających. W wyniku prac realizowanych przez TRA, grupa 6 z 11 partnerów projektu Starnetregio podpisała umowę ramową, mającą na celu zapewnienie organizacji sieci oraz współpracę między regionami i interesariuszami w każdym z regionów. Dzięki temu stworzono w zarysach wspólny plan działania, który uznany został za ostateczne osiągnięcie projektu. Jest to jasny plan, dotyczący podejmowanych środków i działań, które będą rozwijane i wdrażane przez partnerów Starnetregio po zakończeniu projektu. Przedsięwzięcia te posiadają olbrzymie znaczenie w zapewnieniu konkurencyjności Europy w dziedzinie spraw morskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania