Skip to main content
pdf-header

European Network for integrating novel technologies for food processing

Article Category

Article available in the following languages:

Wysyp innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie przetwórstwa żywności

UE wspiera rozwój innowacji w dziedzinie przetwórstwa spożywczego. Działania dofinansowywane ze środków unijnych zmierzają do zagwarantowania zrównoważonego zaspokajania potrzeb żywieniowych rosnącej populacji w nadchodzących dziesięcioleciach.

Technologie przemysłowe Technologie przemysłowe

Przemysł spożywczy dynamicznie się rozwija i wdraża innowacyjne rozwiązania na niespotykaną dotąd skalę, dzięki postępom osiągniętym w biotechnologii, nanotechnologii, a nawet w informatyce i technologii komunikacyjnej. Pomimo wiodącej pozycji Europy w dziedzinie żywności, rolnictwa i rybołówstwa, problemem pozostaje brak komercjalizacji wyników projektów badawczo-rozwojowych (R&D). Aby zwiększyć globalną konkurencyjność firm produkujących żywność i napoje oraz umocnić ich innowacyjność, kluczowe jest wspieranie wymiany wiedzy w zakresie technologii przetwarzania żywności, w szczególności między środowiskami akademickimi a branżowymi. To właśnie było celem finansowanego przez UE projektu HIGHTECH EUROPE (European network for integrating novel technologies for food processing). Mając świadomość, że przemysł spożywczy jest podzielony, regulowany i zdominowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, zespół projektu podjął działania mające na celu wspieranie wymiany technologii i wiedzy między zainteresowanymi stronami. Aby stworzyć łańcuchy i sieci wymiany wiedzy, w prace zespołu zaangażowano 22 partnerów z różnych organizacji krajowych i regionalnych, federacji i instytucji akademickich. Zaprojektowano też i opracowano portal innowacji w dziedzinie technologii spożywczych. Portal ten udostępnia narzędzia pomagające w uporaniu się z opóźnieniami w procesie rozwijania produktów dzięki pełniejszej wiedzy na temat powiązań między źródłami innowacji a przetwórstwem spożywczym. W celu wskazania odpowiednich zainteresowanych stron reprezentujących środowiska branżowe i akademickie oraz by zapewnić tym samym wydajną pracę sieci, członkowie zespołu stworzyli Platformę Stowarzyszonych Uczestników. W ten sposób wspierają oni długoterminową integrację europejskich badań oraz rozwoju w dziedzinie zaawansowanego technologicznie przetwórstwa żywności. Zespół przygotował również wytyczne dotyczące sposobów usprawnienia tworzenia innowacji i zarządzania przez firmy, a także opracował sprawozdanie na temat akceptacji nowych technologii przetwórczych przez konsumentów. Osiągnięcia zespołu objęły również transfer wiedzy podczas spotkań online, warsztaty z zakresu technologii i innowacyjności, konferencje branżowe i przyznanie nagród za innowacyjność. Równie ważnym osiągnięciem zespołu HIGHTECH EUROPE było zbadanie możliwości wykorzystania wybranych technologii w przemyśle i opracowanie podstaw dla białej księgi na temat europejskiego przetwórstwa spożywczego zaawansowanego technologicznie, przeznaczonej dla przemysłu i prawodawców. Jest ona dostępna w internecie i zawiera omówienie zalet oraz wad zaawansowanych technologicznie i innych technik przetwarzania żywności, koncentrując się na przyszłych wyzwaniach i zastosowaniach. Omawiany projekt wskazał na dwa kierunki przyszłego rozwoju sieci HighTech Europe. Konieczne jest wzmocnienie samej sieci, a także zadbanie o dalsze prowadzenie portalu, nawet po zakończeniu realizacji projektu. Inicjatywa HIGHTECH EUROPE przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw żywności w nadchodzących latach, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Słowa kluczowe

Innowacje, przetwórstwo spożywcze, przemysł spożywczy, HIGHTECH EUROPE, innowacje w dziedzinie technologii spożywczych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania