CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

European Career of Researchers

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 221898

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Sierpnia 2008

 • Data zakończenia

  31 Lipca 2011

Finansowanie w ramach:

FP7-PEOPLE

 • Całkowity budżet:

  € 228 906

 • Wkład UE

  € 228 906

Koordynowany przez:

ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS

Polski PL

Badacze nie kryją zadowolenia z możliwości rozwoju kariery naukowej oraz poszerzania sieci kontaktów

Poprzez wzmocnienie globalnej współpracy i identyfikację przeszkód hamujących mobilność naukowców UE wzmacnia potencjał badawczy, poszerza możliwości kariery i zwiększa liczbę prowadzonych badań naukowych.

Gospodarka cyfrowa
© Thinkstock

W ostatnich latach na obszarze UE prowadzone są intensywne prace nad inicjatywą Euraxess, mającą na celu ułatwianie naukowcom i badaczom tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji. Internetowa platforma skutecznie ułatwia wielu europejskim badaczom dostęp do ważnych środowisk badawczych za granicą, a równocześnie pomaga w przyciągnięciu do krajów UE świetnych naukowców pochodzących spoza Unii. W ostatnim czasie finansowany przez UE projekt E*CARE ("European career of researchers") przyczynił się do poszerzenia i wzmocnienia sieci usług Euraxess i pobudził współpracę pomiędzy członkami Euraxess, której celem jest uatrakcyjnienie Europy jako miejsca przyjaznego najbardziej znanym badaczom. Zespół projektu zajmował się ułatwieniami w zakresie mobilności badaczy, przygotował raporty na temat tendencji w tym obszarze i wspierał współpracę pomiędzy ośrodkami usług Euraxess, rozpowszechniając najlepsze praktyki, ułatwiając dzielenie się doświadczeniami i udostępniając odpowiednie narzędzia. Określono przeszkody hamujące mobilność badaczy w Austrii, Bułgarii, Czechach, Grecji, Słowacji, Szwajcarii, na Cyprze i Węgrzech, ujawniając chęć i dążenie badaczy do uczestnictwa w międzynarodowych programach mobilności. Po przeprowadzeniu ankiety wśród wybranych interesariuszy, zespół E*CARE wskazał przeszkody powiązane z mobilnością naukowców i badaczy, takie jak finansowanie, zakwaterowanie, biurokracja, prawo i imigracja. Ponadto zespół wykazał, że naukowcy przebywający za granicą mogli zdywersyfikować wiedzę i doświadczenie badawcze. To z kolei pomagało w poszerzaniu sieci kontaktów, zwiększało możliwości kariery i prowadzenia badań. W tym kontekście w ramach projektu opublikowano osiem krajowych raportów na temat postępów kariery naukowej i mobilności badaczy oraz przedstawiono zalecenia dotyczące udoskonaleń w obu wymienionych obszarach. Wynik prac prowadzonych w ramach projektu objęły też zbiór najlepszych praktyk oraz narzędzi do wzajemnego uczenia się, które mają na celu wspieranie wymiany pomiędzy ośrodkami usług, np. poprzez warsztaty i inicjatywy współpracy twinningowej. Kluczowe wyniki rozpowszechniono, udostępniając je w witrynie internetowej projektu, w trakcie krajowych seminariów, poprzez materiały promocyjne oraz na bardzo udanej konferencji zamykającej projekt. Projekt wywarł duży, pozytywny wpływ na poprawę jakości usług oferowanych badaczom na obszarze Unii Europejskiej. Ujawnił przeszkody utrudniające mobilność i zaowocował inicjatywami długoterminowej współpracy, a także wsparł proces poszerzania sieci kontaktów. Oczekuje się, że uzyskane wyniki przyczynią się do intensyfikacji wymiany naukowej w ciągu wielu nadchodzących lat, wzmocnią unijną ekonomię wiedzy oraz międzynarodowy wymiar badań naukowych. W ten sposób sieć Euraxess przeniosła się na wyższy poziom.

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 221898

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Sierpnia 2008

 • Data zakończenia

  31 Lipca 2011

Finansowanie w ramach:

FP7-PEOPLE

 • Całkowity budżet:

  € 228 906

 • Wkład UE

  € 228 906

Koordynowany przez:

ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS