Skip to main content

Integrated system of data collection technologies for mapping soil properties

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia do tworzenia szczegółowych map glebowych

W ramach zakończonego niedawno projektu unijnego opracowano nowe technologie mapowania gleby wykorzystane następnie do stworzenia nowego, doskonałego narzędzia do mapowania. Narzędzie to pozwoli uzyskać niezwykle szczegółowe informacje o jakości gleby na wybranym obszarze oraz utrzymać żądaną jakość podłoża zarówno w rolnictwie, jak i innych branżach.

Zmiana klimatu i środowisko

Naukowcy dostrzegli potrzebę oceny właściwości gleby pod kątem przydatności do celów rolniczych i możliwości pełnienia roli ekosystemu. Aby uczynić to w najbardziej szczegółowy sposób, muszą skorzystać z najnowszych technologii z zakresu tworzenia map. Odpowiedzią na tę potrzebę jest finansowany przez UE projekt DIGISOIL (Integrated system of data collection technologies for mapping soil properties), w ramach którego przyjrzano się różnym technologiom pomiaru właściwości gleby i przeanalizowano ich przydatność do oceny i zapobiegania degradacji gleby. Przed konsorcjum postawiono zadanie znalezienia najlepszych z dostępnych technologii. Głównym celem członków zespołu było wygenerowanie szczegółowych map geofizycznych jakości gleby. Zespół rozpoczął swą działalność od określenia geofizycznych czujników, które mogłyby zostać dostosowane do potrzeb cyfrowych map glebowych. Ponieważ dane z poszczególnych czujników stanowią jedynie wartości szacunkowe, zespół DIGISOIL opracował metodę integrowania danych z różnych wskaźników. Takie postępowanie stanowi gwarancję znacznie większej dokładności pomiarów właściwości gleby, jej funkcji oraz związanych z nią zagrożeń. Badacze przetestowali i ulepszyli szeroką gamę czujników, m.in. magnetycznych, sejsmicznych i hiperspektralnych. Ulepszenia te zostały następnie zintegrowane w pojedyncze narzędzie do mapowania, przebadane i zweryfikowane podczas wielu testów terenowych. Podczas tych testów badacze stworzyli wiele szczegółowych map gleby. Celem lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników końcowych, zespół DIGISOIL opracował również i przeprowadził specjalną ankietę, która umożliwiła stworzenie jasnego obrazu użytkownika końcowego oraz dostarczyła ważnych informacji o sposobach jego wykorzystania. Konsorcjum spisało również podręcznik dla użytkowników nowego narzędzia DIGISOIL, zaprezentowany na konferencji. Ponadto zespół opublikował rezultaty swoich działań w różnych międzynarodowych czasopismach naukowych. Następny krok obejmie dalszy rozwój biznesowy i technologiczny, jak również analizy ekonomiczne, które dadzą pewność, że produkty DIGISOIL są rentowne i mają szansę przyjąć się wśród użytkowników. Przyszłe projekty będą nastawione na stworzenie działających prototypów narzędzia do mapowania.

Słowa kluczowe

Gleby, tworzenie map glebowych, jakość gleb, DIGISOIL, czujniki geofizyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania