Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej zrównoważona branża transportowa przed 2050 rokiem?

Wiele nowych strategii transportowych wspiera rozwój zrównoważon , pozwala czynić postępy w zakresie wydajności energetycznej, a także uwzględnia środowisko naturalne. Ważne jest dokonywanie oceny skuteczności działania powyższych strategii, integrujących transport, technologię i energię.

Energia

Finansowany przez UE projekt o nazwie "Ocena zrównoważoności strategii obejmujących transport, technologię i energię" ('Sustainability impact assessment of strategies integrating transport, technology and energy scenarios' - Trias) stworzono w celu opracowania i przetestowania strategii dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych w trzech powiązanych branżach. Przeprowadzona w ramach projektu ocena zrównoważoności obejmowała skutki środowiskowe, gospodarcze i społeczne, a także cykl życia strategii oraz ich skuteczność. Uczestnicy projektu Trias zbadali ponadto symbiotyczne powiązania pomiędzy energią i transportem, analizując wyzwania dotyczące przyszłego rozwoju technologii (np. stosowanie wodoru jako paliwa transportowego). W badaniu uwzględniono nowe technologie samochodowe, biopaliwa oraz sprzężone rozwiązania z dziedziny transportu, energii, technologii i ekonomii. Projekt bazował ponadto na wcześniejszych inicjatywach UE, uwzględniając uprzednio opracowane modele oraz udoskonalając najnowsze teorie. Co ciekawe, większość scenariuszy zrównoważonego rozwoju charakteryzowała się pozytywnym wpływem na gospodarkę, chociaż trzeba przyznać, że wpływ ten był w większości przypadków ograniczony. Najlepsze scenariusze obejmują zastosowanie wodoru jako paliwa, zmniejszenie emisji CO2 oraz ograniczenie importu paliw kopalnych. Uczestnicy projektu doszli do wniosku, że ustalenie limitów w zakresie emisji CO2 pozwoli pobudzić gospodarkę i chronić środowisko naturalne, być może wspierając także produkcję biopaliw. Podkreślono ponadto znaczenie wodoru w zakresie wspierania wzrostu gospodarczego i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, zakładając, że wodór pozyskiwany będzie ze źródeł odnawialnych. Uczestnicy projektu Trias apelują o restrykcyjne cele w zakresie ograniczenia emisji CO2 przed rokiem 2050, ambitne polityki w tym zakresie oraz uwzględnienie najnowocześniejszych systemów zasilania bateryjnego jako proekologicznego źródła energii. Jeśli europejscy decydenci uwzględnią odkrycia poczynione w ramach projektu Trias, to branża transportowa być może stanie się bardziej proekologiczna, czystsza i lżejsza.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania