Skip to main content

Catalytic, environmental-friendly, fuel flexible and cost effective burner for domestic boiler

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnianie domowych kotłów grzewczych na rzecz czystszej energii

Producenci sprzętu gospodarstwa domowego mają do odegrania decydującą rolę w kwestii wyzwań związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędnością energii. Finansowany ze środków UE projekt przyczynił się do tego poprzez usprawnienie działania palników katalitycznych w domowych kotłach grzewczych o zoptymalizowanej konstrukcji komory spalania.

Energia

W ramach projektu "Katalityczny, przyjazny dla środowiska, wszechstronny pod kątem paliwa i ekonomiczny palnik do domowych kotłów grzewczych" (Burnercat) pracowano nad uzyskaniem ekonomicznego rozwiązania, umożliwiającego produkcję wydajnych i niezawodnych palników katalitycznych. Celem projektu Burnercat było uzyskanie ekonomicznego palnika katalitycznego o wyjątkowo niskiej emisji NOx i możliwości stosowania przy mocy grzejnej poniżej 3 kW. Zdefiniowano specyfikacje techniczne konstrukcji palnika oraz dopalacza katalitycznego. W przypadku tego ostatniego rozważano zastosowanie technologii ceramicznej i metalurgicznej w celu uzyskania systemu o najniższych kosztach. Partnerzy projektu zdefiniowali najlepsze dopalacze katalityczne oraz określili najlepsze składy metali szlachetnych. Dopalacze scharakteryzowano następnie pod kątem nowych materiałów, aby znaleźć uzasadnione ekonomicznie alternatywy dla dopalaczy metalowych, użytych tu jako punkt odniesienia. Podczas tej ostatniej fazy projektu Burnercat badacze podejmowali działania zmierzające do przygotowania katalizatorów drugiej generacji w celu zoptymalizowania procedury przygotowawczej oraz parametrów niezbędnych do uzyskania najwydajniejszego katalizatora. Wyniki badań pozwoliły wskazać najlepszy katalizator na podstawie określonych materiałów wykazujących wyższą wydajność katalityczną. Badania pokrewne nad wydajnością obejmowały analizę ilościową emisji CO oraz NO. Dopalacze katalityczne zostały również poddane procesowi starzenia, a następnie opisane. Wyniki wykazały, że wśród trzech badanych podłoży tylko jedno (Worgas) wyróżnia się stałą stabilnością w funkcji czasu. Jednak w przypadku dwóch podłoży okazało się, że emisja NOx w funkcji czasu jest mniejsza. Usprawnienia konstrukcji i funkcji palnika mogą się znacznie przyczynić do oszczędzania energii oraz stosowania sprzętów gospodarstwa domowego bardziej przyjaznych dla środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania