Skip to main content

Integration of female immigrants in labour market and society. Policy assessment and policy recommendations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Silne wsparcie dla migrujących kobiet

Europa musi wprowadzić nową politykę, która pomoże migrującym kobietom zintegrować się z europejskimi pracownikami. Można to osiągnąć poprzez promowanie pracy wykwalifikowanej oraz zniechęcanie do handlu ludźmi i narkotykami oraz prostytucji.

Zmiana klimatu i środowisko

Ponieważ europejska populacja starzeje się, ważne jest zapewnienie, aby imigrantki oraz nowi przybysze mogli skutecznie wypełnić luki pozostawiane przez kobiety przechodzące na emeryturę, a także przyczynić się tworzenia wydajnych społeczeństw. W ramach finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Integracja imigrantek na rynku pracy i w społeczeństwie. Ocena polityki i zalecenia polityczne" (Femipol) podjęto starania na rzecz osiągnięcia tego celu. Większość tych kobiet zmuszona jest do pracy w usługach w zakresie sprzątania, rolnictwie i turystyce, a także w branży seksualnej i narkotykowej. Mając to na uwadze, realizatorzy projektu mieli na celu otwarcie obszarów zatrudnienia, które również sprzyjają włączeniu społecznemu i spójności społecznej. Dlatego też w ramach projektu przeprowadzono ocenę odpowiednich rynków i polityk społecznych, a także polityk integracyjnych i migracyjnych, aby opracować zalecenia podejmujące kwestie. W projekcie uwzględnione zostały kobiety przybywające z różnych krajów, a także ich sytuacja w różnych państwach UE. Przeanalizowano ich status, dokonano przeglądu odpowiednich polityk oraz przeprowadzono wywiady zarówno z migrującymi kobietami, jak i pracownikami służb socjalnych w celu zgromadzenia danych. Prace objęły badania sektorów nieformalnych, zmian w systemach opieki społecznej, barier językowych, wykluczenia społecznego oraz przeszkód w wykorzystywaniu umiejętności zawodowych. Ponadto w ramach projektu Femipol zarysowano różne zalecenia ułatwiające i legalizujące imigrację, a także ograniczające nieformalne rynki pracy. Zaproponowano przegląd polityk, które wyniszczają system opieki społecznej oraz poparto propozycję organizowania kursów językowych na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego. Projekt wezwał do unowocześnienia krajowego zatrudnienia i nadania praw kobietom uprawiającym prostytucję. Wreszcie Femipol zaapelował o podjęcie kwestii handlu ludźmi oraz promowanie praw człowieka na rzecz wzmocnienia sytuacji ofiar. Podsumowując, wpływ tego projektu na prawa imigrantów w Europie może być naprawdę bardzo pozytywny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania