Skip to main content

Erwin Schroedinger Fellowships

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprowadzanie stypendystów z powrotem do Austrii

Austria w mądry sposób wykorzystuje fundusze unijne w celu zachęcania swoich stypendystów po studiach doktoranckich do powrotu oraz umożliwienia im rozpoczęcia kariery w kraju.

Zmiana klimatu i środowisko

Prawie trzy dekady temu Austria zdała sobie sprawę z potrzeby poszerzenia międzynarodowej współpracy i kontaktów swoich badaczy i naukowców. W tym celu zainicjowano program Erwina Schroedingera, inicjatywę wspierającą naukowców po studiach doktoranckich w zdobywaniu pracy w czołowych instytucjach zagranicą. Podczas gdy program przez lata odnosił wiele sukcesów na polu poszerzania wiedzy swoich naukowców, wielu zdecydowało się pozostać zagranicą, co przyczyniło się do drenażu mózgów w kraju. W odpowiedzi na to zjawisko, w ramach finansowanego przez UE projektu "Erwin Schroedinger Fellowships" (SCHROEDINGER FELLOWS) opracowano mechanizm ułatwiający powrót stypendystom. Udało się to dzięki umożliwieniu stypendystom ubiegania się o przystąpienie do fazy powrotu w ramach programu Erwina Schroedingera, przy wsparciu finansowym UE. Propozycje programu Schroedingera nie są ograniczone terminami i można je składać w ramach harmonogramu kroczącego, aby wspomagać rozwój kariery młodych stypendystów. Inicjatywa umożliwia elastyczny pobyt zagranicą trwający od 10 do 24 miesięcy z opcjonalną faza powrotu do jednego roku. Stypendyści mają pełną swobodę wyboru docelowej instytucji badawczej, a cały proces od złożenia wniosku do ostatecznej decyzji trwa około czterech miesięcy. Projekt został przyjęty z entuzjazmem, owocując dużą liczbą powracających stypendystów, którzy obecnie z powodzeniem rozwijają swoje kariery w Austrii. Potwierdziła to też duża liczba publikacji wydawanych przez młodych naukowców. W tym kontekście, w ramach projektu SCHROEDINGER FELLOWS udało się stworzyć doskonały, modelowy program podoktorancki, który można odtworzyć w innych krajach UE. Pomoże to Europie zatrzymać swoje najwybitniejsze umysły, pobudzając gospodarkę opartą na wiedzy i wspierając działalność europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Przykład Austrii jest godny naśladowania.

Słowa kluczowe

Stypendium, podoktorancki, program Erwina Schroedingera, naukowcy, drenaż mózgów, wychodzący, reintegracja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania