Skip to main content

Intensive training course for the development of skills necessary for the succesful participation in Sixth Framework Programme

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzmacnianie zarządzania projektami na Łotwie

Przygotowany został kurs szkoleniowy w celu zwiększenia zainteresowania i aktywności Łotyszy w zakresie szóstego programu ramowego. Uzyskał on także większą widoczność i uznanie tej społeczności badawczej w UE.

Zmiana klimatu i środowisko

Rozwój badawczo-technologiczny ma za sobą długą historię na Łotwie, a jej początki widoczne były już w XVI wieku. Obecnie łotewskie instytucje badawcze są zorganizowane w ramach 11 państwowych instytutów naukowych oraz 15 przyuniwersyteckich organizacji niezależnych. Jednakże ich bieżący poziom technologiczny nie osiągnął jeszcze średniej UE. Z tego względu niezwykle istotne jest wzmocnienie współpracy z UE poprzez integrację łotewskiej społeczności badawczej z europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) Poprzednie badania pokazały, że naukowcy z Łotwy doskonale znają działania programu ramowego (PR) oraz że aktywnie uczestniczyli w powiązanym procesie zgłaszania projektów. Jednak bardzo niewielu uczestników z Łotwy przyjęło rolę koordynatorów w tych projektach badawczych. Umiejętności badawcze niezbędne do opisywania propozycji oraz koordynowania projektów najlepiej pozyskuje się poprzez doświadczenie i szkolenie praktyczne. Rozwój umiejętności niezbędnych do sporządzenia konkurencyjnej propozycji w ramach PR oraz skutecznego zarządzania projektami był celem projektu pod nazwą "Intensywny kurs szkoleniowy na rzecz rozwoju umiejętności niezbędnych do pomyślnego uczestnictwa w szóstym programie ramowym" (Europraxis). Głównym celem projektu Europraxis było pobudzenie skutecznego zaangażowania Łotyszy w realizację projektów PR. Partnerzy projektu zaprojektowali, zorganizowali i zaprezentowali kurs szkoleniowy obejmujący, między innymi, sporządzanie konkurencyjnych propozycji do szóstego programu ramowego (6PR), a także negocjacje, zarządzanie i administrowanie umowami w ramach PR. Zainteresowanie kursem było bardzo duże, a liczba zapisanych osób przekroczyła ilość miejsc o 50%. Projekt okazał się sukcesem, co potwierdza fakt, że w jego następstwie Łotwa zgłosiła ponad 1 000 propozycji projektów, oraz uzyskała wsparcie i finansowanie UE na zaangażowanie około 214 łotewskich organizacji w realizację 192 projektów PR, z których 10 przebiegało pod kierownictwem łotewskich uczestników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania