Skip to main content

TRENDS AND INDICATORS FOR MONITORING THE EU THEMATIC STRATEGY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN ENVIRONMENT

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tworzenie wskaźników na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wraz z gwałtownym wzrostem europejskich miast wyłania się potrzeba jego oceny oraz wskazania sposobów sprzyjających bardziej zrównoważonemu rozwojowi. Wymaga to nowego zestawu zharmonizowanych wskaźników zrównoważania, umożliwiających UE przewidywanie rozwoju i zarządzanie nim.

Zmiana klimatu i środowisko

Rozwój obszarów miejskich o zrównoważonym charakterze stał się istotną kwestią w świetle wzrostu populacji na świecie oraz eksploatacji zasobów planety. W ramach finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Trendy i wskaźniki na rzecz monitorowania strategii tematycznej UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i środowiska miejskiego" (Tissue) skoncentrowano się na opracowaniu bardziej zharmonizowanego zestawu wskaźników do pomiaru zrównoważonego rozwoju. Działania projektowe miały na celu określenie postępu w zakresie osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz zbadanie dokładności wskaźników w odniesieniu od określania trendów. Poprzez opracowanie wspólnych wskaźników oraz systemów kontroli miejskiej, projekt umożliwił zainteresowanym stronom stworzenie ogólnego obrazu zrównoważonego rozwoju miejskiego na skalę UE. W jego ramach opracowano zalecenia dotyczące zastosowania i użyteczności różnych wskaźników, ich efektywności w zakresie dostarczania dokładnych porównań oraz stosowalności na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym i krajowym). Po wnikliwej analizie trendów i problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem miejskim realizatorzy projektu Tissue opracowali nowy wspólny zestaw wskaźników zrównoważenia miejskiego. Każdy wskaźnik został jasno zdefiniowany, uwzględniając pomiary, istotność oraz wykonalność polityki. Chociaż nowe wskaźniki zostały stworzone do zastosowania w całej Europie, w ramach projektu zalecono stopniowe przechodzenie na nowe wskaźniki w oparciu o krótko- i długofalowe potrzeby różnych regionów. Wskaźniki, które mają zostać wdrożone w dalszej perspektywie, wymagają bardziej zaawansowanych innowacji technologicznych oraz rozważań kulturowych, a w związku z tym więcej czasu na rozwój niezbędnej infrastruktury. W ramach projektu Tissue opracowano również zalecenia dotyczące przyszłych działań, mających na celu, między innymi, wzmocnienie roli wskaźników ekonomiczno-społecznych i kulturowych, a także rozwój wspólnych metod badań i oceny. Uczestnicy projektu zorganizowali także warsztaty, by wesprzeć realizację celów oraz zwiększyć świadomość społeczną w zakresie celów zrównoważonego rozwoju dla europejskich miast. Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do określenia sposobów na przekształcenie miast w ośrodki bardziej zrównoważone oraz wypełnienie braków na rzecz pobudzenia zrównoważonego rozwoju.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania