Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Węgiel: jak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

Węgiel można wykorzystać do składowania dwutlenku węgla (CO2) i jednoczesnej produkcji metanu. Pracujący w Polsce europejscy naukowcy badali niezawodność i bezpieczeństwo adsorpcji CO2 w węglu.

Energia

Metan zawarty w głębokich pokładach węgla jest uznawany za ważne źródło energii i wykorzystywany jako konwencjonalny gaz ziemny. Do wydobywania metanu wykorzystuje się technikę iniekcji gazu CO2. Podstawą tego procesu jest zasada, że węgiel ma większe powinowactwo z CO2 niż z metanem, przez co w obecności CO2 znajdujący się na węglu metan zastępowany jest CO2. Dzięki temu możliwa jest produkcja metanu, a CO2 pozostaje w pokładach węgla. Iniekcja CO2 do pokładów węgla pozwala więc nie tylko na wspomagane wydobycie metanu z głębokich pokładów węgla (ECBM), ale również na sekwestrację gazów cieplarnianych (GHG) w podziemnych zbiornikach. Głównym celem projektu "Monitoring i weryfikacja możliwości składowania CO2 w głębokich pokładach węgla" (MOVECBM) było lepsze zrozumienie kwestii dotyczących iniekcji CO2 w węglu. Badane były takie kwestie, jak bezpieczeństwo składowania CO2 w węglu, wskaźnik adsorpcji i fizyczna dostępność do metanu. Aby lepiej poznać kinetykę adsorpcji i dyfuzyjność gazów w węglu, partnerzy projektu dokonywali iniekcji CO2 i prowadzili stały monitoring jego migracji w węglu oraz uwalniania metanu. Badano potencjalne mechanizmy degradacji, a dzięki wysokiej rozdzielczości obrazowaniu można było opisać zjawiska korozji i wycieki, porównując jednocześnie różne materiały, takie jak cement i stal. Opracowano stały monitoring przypowierzchniowy, aby w sposób niewymagający wysokich nakładów finansowych zapewnić bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. W sumie projekt MOVECBM pozwolił stworzyć narzędzia do monitorowania i modelowania długookresowego zachowania CO2 i metanu w pokładach węgla. Technologię tę można wykorzystać w produkcji metanu, który jest czystszym źródłem energii. Dodatkowo, sekwestracja CO2 w pokładach węgla ma ważne konsekwencje dla środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania